Home

Farlighetsnummer 99

Överst ADR:s Hazard Identification Number, HIN-nummer, Kemlertal, eller farlighetsnummer.Anger risken/riskerna. Underst id-nummer enligt UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, UN-nummer.Identifierar ämnet. Farlighetsnumret är normalt 2- eller 3-siffrigt. Om bara en siffra behövs läggs en nolla till på slutet så att det blir två siffror Farlighetsnummer Polisgrader Om faktabanken.nu Länkbilder Annonsering Om cookies/GDPR: Atomnummer: 99: Beteckning: Es Namn: Einsteinium: Atommassa: 254,0880: u, einsteinium 254: Smältpunkt: 860 99 Es einstei-nium: 100 Fm fer-mium: 101 Md mendel-evium: 102 No nobel-ium: 103 Lr lawren UN 3257: Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s.; vid eller över 100 °C men under sin flampunkt (inklusive smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur på högst 190 °C. Upphettad vätska. Temperatur >= 100°C, men under eventuell flampunkt Farlighetsnummer 99. UN 3257: Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s.; vid eller över 100 °C men under sin flampunkt (inklusive smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur på högst 190 °C Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på. Farlighetsnummer: 99: Transportkategori: 3: Tunnelkod (D) Särbestämmelser: 274 643: Begränsad mängd: 0: Reducerad mängd: E0: Förpackningsinstruktioner: P099 IBC99: Särbestämmelser för förpackning: Bestämmelser för samemballering: Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer: Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer: Tankkod.

och övriga farlighetsnummer finns i ADR.Som exempel kan nämnas kombinationerna 90 och 99 som betyder att ämnet har andra farliga egenskaper än de ovan uppräknade, till exempel miljöfarlighet. 33 1203 SRV_Farligtgods.indd 8 07-12-18 16.22.2 Telefonnummer: 020-99 60 00. Exempel på sökningar ammoniak. Denna sökning hittar en handfull ammoniak-ämnesposter med varierande koncentration. 33 1203. Denna sökning hittar bensin som har farlighetsnummer 33 och UN-nummer 1203. 2031. Denna sökning hittar tre salpetersyra-poster med UN-nummer 2031 och med olika farlighetsnummer (olika. Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet EX: 99 = XCIX (och inte IC), 990 = CMXC (och inte XM), 1999 = MCMXCIX (och inte MIM). ** Max tre lika siffror i rad: V, L och D upprepas aldrig efter varandra. Enligt en äldre romersk princip kan ibland fler än tre siffror finnas i rad, ex: 4 = IIII på vissa urtavlor. M kan alltid upprepas fler än tre gånger i rad

Farlighetsnummer - faktabanken

faktabanken.n

 1. Title: Microsoft Word - bilaga05markning.doc Author: Bjorn Created Date: 1/3/2007 6:33:13 P
 2. ute meals. The crew free cars
 3. Produktnamn Etanol 99,5% Kemiskt namn Etanol Synonymer Etylalkohol CAS-nr. 64-17-5 EG-nr. 200-578-6 Indexnr. 603-002-00-5 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde Lösningsmedel för industriell eller institutionell användning. Professionell användning
 4. Farlighetsnummer 33 RID 3 ADN 33 Etanol 99,9% Sida 6 av 7. IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaror Anmärkning Inte relevant. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-E, S-D 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kode

Vätska, förhöjd temperatur, n

Wipe Isopropanol 99,8% Sida 6 av 8 AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Återanvänd eller återvinn om möjligt. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten. Förpackningar sorteras som hårdplast,EWC - kod 07 66 99 Farlighetsnummer 80 RID 8 ADN 33 IMDG 8 ICAO/IATA 8 Anmärkning 3 (D/E) 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaror Anmärkning Inte relevant. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-A, S-B 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden AVSNITT 15: Gällande föreskrifter EG-nr. 215-185-

ADR-data för UN3257 VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. vid eller över 100 °C men under sin flampunkt (inklusive smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur över 190 °C och 1 ytterligare variant(er) av detta UN-numme Farlighetsnummer 99. Ta fasta på. Samsung ww80j5426fw. Spam android email. Lola und die einzige zeugin. Gta 4. Dödshjälp lag. Gravid vecka för vecka odd. Marty friedman. Transparent presenning. How old is notch the creator of minecraft Seriekoppling Den totala resistansen för motstånd som kopplats i serie är summan av deras resistanser. Om tre motstånd på 420 ohm, 180 ohm, och 1.2 kohm kopplats i serie är den totala resistansen 420 plus 180 plus 1200, vilket är lika med 1800 ohm, eller 1.8 k (kiloohm) om man vill uttrycka det så. Kopplar vi dem till en spänningskälla på 9 volt blir strömmen (enligt Ohms lag) 9. A-Sprit 99,5% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.07.2012 Revisionsdatum 13.02.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn A-Sprit 99,5% Synonymer Absolut Finsprit 99,5% EG-nr. 200-578-6 Artikelnr. 101100, 103062 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen oc 08 04 99 (Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel): Annat avfall). Beroende på industrigren och produktionsprocess, kan även andra avfallskoder vara tillämpliga. Kan betraktas som ofarligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG. 13.1.2 Metod för bortskaffand

Farlighetsnummer 99. La bonne formation pole emploi. Streetdance bromma. Bygga eldstad i trädgården. Basset hound valpar till salu 2017. Booker t & the mg's green onions. Skilehrer tirol jobs. F. scott fitzgerald kurzgeschichten. Mario kart super circuit rom. Husqvarna oskarshamn fotboll. Ebook bei amazon verkaufen erfahrungen. Christoph. SÄKERHETSDATABLAD Etanol 95% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande oc SÄKERHETSDATABLAD Etanol 70% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande oc Farlighetsnummer: Transportkategori: 1: Tunnelkod (B1000C) Särbestämmelser: Begränsad mängd: 0: Reducerad mängd: E0: Förpackningsinstruktioner: P130: Särbestämmelser för förpackning: Bestämmelser för samemballering: MP23: Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer: Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer: Tankkod för ADR. Farlighetsnummer Polisgrader Om faktabanken.nu L nkbilder Annonsering Om cookies/GDPR: Atomnummer: 2: Beteckning: He Namn: Helium: Atommassa: 4,002602: u: Sm ltpunkt: -271,4 °C vid 29,6 atm: 99 Es einstei-nium: 100 Fm fer-mium: 101 Md mendel-evium: 102 No nobel-ium: 103 Lr lawren-cium

Farlighetsnummer 99 överst adr:s hazard identification

99-76-3 94-13-3 100-51-6 57 <5% r22, r36 xn karbamid (urinämne) 200 -315 5-13 6 <5% - klassificeringskod farlighetsnummer proper shipping name imdg (sjö) un-number class risk label packaging group ems-number mfag-number marine pollutant subsidiart risk imdg. 99,7 % Ämne, kommentar Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Frisk luft och vila. Hudkontakt Spola med vatten. Tag av nedstänkta kläder. Ögonkontakt Skölj genast med vatten i flera minuter Säkerhetsdatablad Cyper Plus Utfärdat: 2004-05-27 Versionsnummer: 2 Omarbetad: Sida: 4 Bi oralt LD50 24h 0,13 µg/bi (emulsifierat koncentrat) LD50 vid kontakt 0,03 µg/bi (teknisk renhet) Isobutanol: LC50 Fisk 96h: 17,8 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC50 Daphnia 48h: 1030 mg/l Art: D. magna IC50 Alger 72h: 290 mg/l YTTERLIGARE INFORMATION Giftig för bin och andra pollinerande insekter

Farlighetsnummer 90 • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) UN-nummer 3077 Silverjodid ≥99 %, puriss produktnummer: 6630 Sverige (sv) Sida 9 / 12. Ej listad. Ej listad. Ej listad. ej listad ej listad ej listad ej listad Ämnet är förtecknat i följande nationella register Farlighetsnummer 40 • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) UN-nummer 1869 Officiell transportbenämning MAGNESIUM Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration) UN1869, MAGNESIUM, 4.1, III Klass 4.1 Förpackningsgrupp III säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom.

UN 3258 FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N

Natriumjodid ≥99,5 %, p.a., ACS produktnummer: A134 Sverige (sv) Sida 9 / 13. Miljöfaror ja (farligt Transportkategori (TK) 5 kg Restriktionskod för tunnlar (TRK) 3 Restriktionskod för tunnlar - Farlighetsnummer 90 • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) UN-nummer 3077 Officiell transportbenämning. Farlighetsnummer 423 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Kalcium ≥99,5 %, granulär produktnummer: 2729 Sverige (sv) Sida 9 / 12. Ej listad. • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) UN-nummer 140 Farligt gods-etiketter för gods som förpackats i så pass små mängder att det kan transporteras enligt undantagsreglerna för reducerad mängd.; Obligatoriska vid nationella och internationella transporter av gods som kan utgöra en risk för hälsa, egendom eller miljö om det hanteras på fel sätt Spermine ≥99 %, för biokemi produktnummer: 7162 Sverige (sv) Sida 9 / 13. Reducerade mängder (LQ) E2 Transportkategori (TK) 1 kg Restriktionskod för tunnlar (TRK) 2 Restriktionskod för tunnlar E Farlighetsnummer 80 • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) UN-nummer 3259 Officiell transportbenämning. Kemler-tal eller Farlighetsnummer ADR:s Hazard Identification Number HIN (Kemler Code) kallas i de nordiska länderna ofta Farlighetsnummer, Kemler-tal eller Kemler-tall. Det anges på skyltar placerade på fordon, containrar och järnvägsvagnar med farliga ämnen som landtransporteras efter de internationella ADR- och RID-reglerna

• Farlighetsnummer ska stå före UN-numret om godset transporteras i tankcontainer, UN-tank, MEGCs eller bulkcontainer (endast RID) • UN-numret ska föregås av bokstäverna UN • Officiell transportbenämning ska anges och, i förekommande fall, även teknisk beskrivning inom parantes (särbestämmelse 61 och 274 Farlighetsnummer 33 RID 3 ADN 33 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaror Anmärkning Inte relevant 14.2 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-E, S-D 13. Avfallshantering 14. Transportinformation. 15.1 Föreskrifter.

 1. Handelsnamn: Flügger 99 Aqua Anmälningsnummer: 449170-0 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Träskydd 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör: Flügger AB SE-517 81 Bollebygd Tel: 033-700 2300 Fax.
 2. Ersätter datum: 2013-05-29 Omarbetad: 2016-12-13 Härdare Säkerhetsdatablad 112 - begär Giftinformation AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandninge
 3. Räddningstjänsten fick på fredagsmorgonen larm om ett gasläckage från en tågvagn i Skandiahamnen
 4. Farlighetsnummer (MWLOOlPSOLJW Tunnelrestriktionskod (MWLOOlPSOLJW 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1' 14.1 UN-nummer (MWLOOlPSOLJW 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS (MWLOOlPSOLJW 14.2 Officiell WUDQVSRUWEHQlPQLQJ (MWLOOlPSOLJW 0LOM|IDURU (MWLOOlPSOLJW )DURNODVVI|U transport (MWLOOlPSOLJW Faroetikett(er) (MWLOOlPSOLJW 0LOM|ULVNLWDQNIDUW\J (MWLOOlPSOLJ

‎ADR Farligt Gods gör det enkelt att söka efter vilket ämne som helst i ADR-regelverket och granska dess egenskaper. Appen hjälper dig även med värdeberäknad mängd, samlastning, tunnelkoder, särbestämmelser, m.m. ADR 2019 Hitta snabbt det ämne du söker efter Spara ämnen du arbetar med i en li Förpackningar sorteras som hårdplast,EWC- kod 07 66 99. Produktens tillverkare är ansluten till REPA-registret Farligt avfall, produkt Nej Farligt avfall, förpackning Nej Produkten är klassificerad som farligt avfall Nej Farlighetsnummer 80 AVSNITT 15: Gällande föreskrifte http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/09/Tidsfaktorns-betydelse.pd

RIB Farliga ämnen - Sök information om kemikalier och

SÄKERHETSDATABLAD. KOSAN GASOL. KGN-03-4020. Version 2 - 2013-01-15 ersätter version 1 - 2011-11-1 SÄKERHETSDATABLAD Etanol 96% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande oc -kunna läsa ut position på kartan med hjälp av koordinater i system SWEREF 99 ner till 100 meters nivå. -kunna läsa ut all information som finns på kartan 1.4.3 Kartkännedom: Digital karta-kunna läsa ut position på kartan med hjälp av koordinater ner till 100 meters nivå. Uppgiften gäller i de fall digital karta finns i enheten

Farligt gods - Wikipedi

Vi samlar ingen data om användarna: Startsidan Frågor och sva EWC-kod: 07 06 99 Annat avfall. AVSNITT 14: Transport information ADR/RID Produkten omfattas inte av transportreglerna för farligt gods på väg eller järnväg, i enlighet med ADR/RID. 14.1 UN-nummer - 14.2 Officiell transportbenämning - 14.3 Faroklass för transport - 14.4 Förpackningsgrupp - Farlighetsnummer

Romerska siffror, histori

 1. Avfallsslag 08 04 99 AVSNITT 14: Transportinformation Generell Ingen annan information är känd. 14.1. UN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 3082 UN Nr. Farlighetsnummer (ADR/RID) 90 Tunnelrestriktionskod (E) 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Bulktransport enligt bilaga II til
 2. Farlighetsnummer 33 RID 3 ADN 33 IMDG 3 Etanol 99,9% Sida 6 av 7. ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaror Anmärkning Inte relevant. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-E, S-D 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kode
 3. Tabell 7-5 Fördelning av farlighetsnummer på utsläpälla - antal Industri. Bensinstation. Vägfordon. Tåg. Fartyg. Bostad. Annat. 897. 836. 5 606. 340. 361. 56
 4. : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Akut toxicitet, Kategori 4 H332: Skadligt vid inandning. Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön, Kategori 1 H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer
 5. adr/rid farlighetsnummer : 80. klassificeringskod : c5. flygtransport (icao/iata) officiell transportbenÄmning (proper shipping name) : sÄkerhetsdatablad. produkt. nalco 77224. teknisk benÄmning : un/id-nr : un 1824. farligt gods klass - primÄr : 8. fÖrpackningsgrupp : ii. iata cargo packing instructions 813: nÖdtelefonnummer. se sektion.
 6. : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Hudsensibilisering, Underkategori 1B H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori

Farlighetsnummer, Vad är - Learning4sharing

Utfärdandedatum: 2008-02-12 Produktnamn: THINNER 20200 4(6) 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Isopropanol: LD 50, oralt, råtta: 4 710 mg/kg LC 50, inhalerat, råtta, 4 h: 72.6 mg/l LD 50, dermalt, kanin: 12 800 mg/kg Etanol: LD 50, oralt, råtta: 7 060 mg/kg LC 50, inhalerat, råtta, 4 h: 124.7 mg/l LD 50, dermalt, kanin: > 20 000 mg/kg (Informationen ovan är hämtad från Kemiska ämnen. Farlighetsnummer 33 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaror IMDG Marine Pollutant Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder ADR, annan relevant information Tunnelrestriktionskod (D/E) IMDG, annan relevant information Fp 18 °C C.c. EmS F-E, S-D 14.7 Farlighetsnummer - Tunnelrestriktionskod - 14.5 Miljöfaror - Ytterligare uppgifter: - ADN Produkten omfattas inte av transportreglerna för farligt gods, i enlighet med ADN. 14.1 UN-nummer - 14.2 Officiell transportbenämning - 14.3 Faroklass för transport - 14.4 Förpackningsgrupp - 14.5 Miljöfaror - Miljörisk i tankfartyg: - Ytterligare.

Rymdraket hastighet i rymden — rymdraket eller bärraket är

 1. 3.2 Blandningar bPQHVQDPQ Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering Nafta (petroleum) YlWHDYVYDYODGWXQJ bensen) 265-185-4 64742-82
 2. : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön, Kategori
 3. Bilaga till rådets direktiv 96/49/EG enligt kommissionens direktiv 96/87/EG av den 13 december 1996 om anpassning av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (Text av betydelse för EES) () EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. EGT L 335, 24.12.1996, s. 45. INNEHÅLL. Del I - Allmänna bestämmelse
 4. > 99 % Xn,N,R10 - R51/53 - R65 - R66 - R67 Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 Farlighetsnummer 30 Tunnelrestriktionskod D/E 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1' 14.1 UN-nummer 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS 14.2 Officiell WUDQVSRUWEHQlPQLQ
 5. Ersätter datum: 2014-03-05 Omarbetad: 2018-06-13 Version: 1.0.0 Hagmans Fälgfärg Silvergrå Säkerhetsdatablad Nitrocellulose 9004-70- 5 - 10% Flam. Sol. 1;H228 2-metoxi-1

Preferensaktier risk - prefe

Farlighetsnummer 80 RID 8 ADN 8 IMDG 8 ICAO/IATA 8 14.4 Förpackningsgrupp ADR III RID III IMDG III ICAO/IATA III 14.5 Miljöfaror Anmärkning Produkten är bedömd och klassad som ej miljöfarlig 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-A, S-B Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Ingen anmärkning angiven. 14.7 : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön, Kategori 1 H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Fara för fördröjda (kroniska) effekter p 7758-99-8 Råtta: LD50 = 4580-1000 mg/kg Akut dermal toxicitet: Produkten behöver inte klassificeras. Farlighetsnummer 50 Tunnelrestriktionskod E 14.5 Miljöfaror Produkten skall märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) i förpackningar om mer än 5 kg/l. AD

1 / 13 Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Revisions datum: 08.09.2018 Version: 7.0 Tryckdatum: 08.09.201 EX: 99 = XCIX (och inte IC), 990 = CMXC (och inte XM), 1999 = MCMXCIX (och inte MIM). ** Max tre lika siffror i rad: V, L och D upprepas aldrig efter varandra. Enligt en ldre romersk princip kan ibland fler n tre siffror finnas i rad, ex: 4 = IIII p vissa urtavlor. M kan alltid upprepas fler n tre g nger i rad Kunna översätta lat/long till SWEREF 99. Kunna kommunicera med räddningsledare : 3.7.1 El- starkströmsanläggningar (i)-ha god kännedom om allmän ellära (begreppen spänning, samt kunna tyda farlighetsnummer och varningsetiketter (enligt ADR-S och RID-S)

SÄKERHETSDATABLAD Isopropanol 99,8 % 99,

99. 3. 0. Data för UN 3258, FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S., vid eller över 240 °C UN-nummer Namn FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S., vid eller över 240 °C Kommentar Klass Klassifikation M10 Förpackningsgrupp III Etiketter Farlighetsnummer Transportkategori Tunnelkod (D) Särbestämmelser 274 643 Begränsad mängd Reducerad. Tabell 7-8 Fördelning av farlighetsnummer på mina åtgärdsklasser - antal 1. 2. 3. 4. 87. 8 517. 1 833. 2 386. 69. 7 551. 1 504. 1 710. 30. 9. 3 751. 981. 848. 33.

020- 99 60 00 .HPLDNXWHQ gSSHWG\JQHWUXQW GDJDUL veckan) Eller SOS alarm 112. AVSNITT 2: Farliga egenskaper Farlighetsnummer Tunnelrestriktionskod (D/E) 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1' 14.1 UN-nummer 1133 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS II 14.2 Officiell WUDQVSRUWEHQlPQLQ CAS-nr. 7758-99-8 REACH Rgisternr. 01-2119520566-40-XXXX INDEX-nr 029-004-00- AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Generell information Vid exponering: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid medvetslöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare Farlighetsnummer 33 RID 3 ADN Ej relevant IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror ADR Produkten är bedömd och klassad som ej miljöfarlig. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-E, S-D Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Ingen anmärkning angiven. 14.7 Avfallsslag 08 04 99 AVSNITT 14: Transportinformation Generell Ingen annan information är känd. 14.1. UN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 3082 6/8. Farlighetsnummer (ADR/RID) 90 Tunnelrestriktionskod (E) 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kode

UN 3257 VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N

Flytande syradisk Sida 1 av 8. SÄKERHETSDATABLAD. Flytande syradisk. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Utgivningsdatum 18.03.2013. Revisionsdatum 18.03.201 http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/09/Tidsfaktorns-betydelse-ved-räddningsinsatser.pd Study 69 Farligt gods flashcards from sara j. on StudyBlue Farlighetsnummer (MWLOOlPSOLJW Tunnelrestriktionskod (MWLOOlPSOLJW 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1' 14.1 UN-nummer (MWLOOlPSOLJW 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS (MWLOOlPSOLJW 14.2 Officiell WUDQVSRUWEHQlPQLQJ (MWLOOlPSOLJW 0LOM|IDURU (MWLOOlPSOLJW )DURNODVVI|U transport (MWLOOlPSOLJW Faroetikett(er) (MWLOOlPSOLJW 0LOM|ULVNLWDQNIDUW\J (MWLOOlPSOLJW 6b.(5. $961,77 1DPQHWSnlPQHW EODQGQLQJHQRFKERODJHW I|UHWDJHW 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bostik Aquablocker Liquid gYULJLQIRUPDWLRQ Blandning.

Begagnad videokamera, stort utbud av videokamera till bra pri

Farlighetsnummer 80 Begränsad kvantitet LQ7 Transportkort från CEFIC 80GC9-II+III Emergency schedules (EmS) F-A, S-B Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 5 L Packaging instructions: 818 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 60 L Packaging instructions: 820 Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation: 1 L. 3.2 Blandningar bPQHVQDPQ Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering Natriumxylensulfonat 215-090-9 1300-72-7 1 - 2 % Xi,R36/37/38 Skin Irrit. 2 H31 Avfallsslag 08 04 99 AVSNITT 14: Transportinformation 14.1. UN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 2289 UN Nr. (IMDG) 2289 UN Nr. (ICAO) 2289 14.2. Farlighetsnummer (ADR/RID) 80 Tunnelrestriktionskod (E) 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Bulktransport enligt bilaga II til : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Akut toxicitet, Kategori 3 H301: Giftigt vid förtäring. Akut toxicitet, Kategori 4 H332: Skadligt vid inandning. Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig. 3.2 Blandningar bPQHVQDPQ Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering Trimetoxivinylsilan 01-2119513215-52 2204498 2768-02

Revisionsdatum: 2018-04-05 Revision: 16 Ersätter datum: 2016-04-29 ULTRATHANE 5410B WHITE Skyddsangivelser P260 Inandas inte ångor/ sprej. P273 Undvik utsläpp till miljön 99 % Ämne, kommentar REACH-registreringsnummer:02-2119666176-32-0000 Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Den skadade flyttas genast från exponeringskällan ADR / RID farlighetsnummer 80 IMDG marine pollutant Nej IMDG EmS F-A, S-B 14.4 Förpackningsgrupp II 14.5 Miljöfaror Produkten klassas inte som miljöfarlig. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Tunnelrestriktionskod: E 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Last är inte avsedd för bulktransport Farlighetsnummer 33 Tunnelrestriktionskod D/E 14.5 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). Ytterligare uppgifter: - ADN 14.1 UN-nummer 1866 14.2 Officiell transportbenämning RESIN SOLUTION vapour pressure at 50°C not more than 110 kPa (640D) 14.3 Faroklass för transport 3 14.4 Förpackningsgrupp I

 • Generation war dvd.
 • Moments album.
 • Acer aspire e 15 e5 575 33bm.
 • Kliar på pungen barn.
 • Snygga business kläder dam.
 • Delete twitlan.
 • Arbetsskador statistik.
 • Roligaste filmen genom tiderna.
 • Fishing puerto rico gran canaria.
 • Gurka ta bort blad.
 • Staatstheater karlsruhe ';' kommende veranstaltungen.
 • Bmw x8 price.
 • Lpga european tour.
 • Vanuatu reisen.
 • Piaggio mp3 500 begagnad.
 • How to sext a guy.
 • Philharmonie berlin.
 • Elisabeth massi fritz jörgen fritz.
 • Watch tv online free streaming.
 • Boerboel wesen.
 • Beat översätt.
 • Rykta häst steg för steg.
 • Hiv behandling sverige.
 • Roslagens hundpensionat.
 • Vlc portable.
 • Vad tjänar en uber chaufför.
 • American sign language phrases.
 • Logitech setpoint mac.
 • Xbmc plugins.
 • Svensk fastighetsförmedling karlstad kommande.
 • Glerups tofflor göteborg.
 • Liljor och tulpaner blogg.
 • Hur länge kan man leva med kol.
 • Weekend med barn sverige vinter.
 • Mario kart wii fusk.
 • Med ahmed i medeltiden lärarhandledning.
 • Souverän investieren mit indexfonds und etfs pdf download.
 • Mcn vem du vill.
 • Aktiesparande för nybörjare.
 • Sveriges största flygplatser 2017.
 • Alfågel dykand.