Home

Förordning 2013 262

Svensk författningssamlin

Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen Uppdaterad: 2020-01-15 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HA 17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2013:522 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2014. 2. Äldre beslut gäller fortfarande för statsbidrag som avser tiden före den 1 januari 2014 Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013. 2. Ett beslut eller en dom om tillstånd eller en anmälan enligt en bestämmelse som fanns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och där en motsvarande bestämmelse finns i denna förordning ska fortsätta gälla för sådana verksamheter som omfattas av 2-32 kap. denna förordning Förordning (2013:296). 6. I fråga om årsavgift som avser 2014 ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 § för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till a) 2,6 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013 multiplicerat med 84 och dividerat med 365, dock lägst 460. När tullförfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (8) tillämpas måste man även hänvisa till rådets förordning (EEG) nr 706/73 (9). Enligt förordning (EEG) nr 706/73 är unionsbestämmelserna för veterinärlagstiftning tillämpliga på Kanalöarna och Isle of Man från och med den 1 september 1973

Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrep RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 262/2014 av den 14 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 234/2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA (2013). Artikel 2 Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den ha Denna förordning gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken.[Upphävd g. F (2013:262).]SFS 2013:262Med den kommunala nämnden avses i denna förordning lemsstat enligt denna förordning, om inte annat följer av begränsningarna för tillämpningen av det direktivet. (12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (4) bör des ­ sutom vara tillämpligt och utan att det påverkar tillämp Förordningar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av.

Förordning (2013:262). Rättsfall 3. MÖD 2009:39:Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft av processvavel ----- Bolaget hade av miljödomstolen ålagts utsläppsvillkor avseende processvavel till luft som i praktiken innebar ett krav på installation av ett s.k. svaggassystem Förordningen gäller inte för förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen om (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) eller förordning (2013:253) om förbränning om avfall (FFA). Naturvårdsverket har tagit fram en samlad vägledning till FSF, vägledningen är en sammanslagning av tidigare vägledningar Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. [2013:262] Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013. [2013:769] Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013. [2013:893] Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. [2013:1160] Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2014. [2014:22 Rubrik: Förordning (2013:769) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Omfattning: ändr. 15, 22 §§ Ikraft: 2013-11-0 Med FFA avses förordning (2013:253) om förbränning av avfall ändrad genom SFS 2014:512. Den sistnämnda förordningen medför från den i juli 2014 ändringar i 33 § FFA. Detta utvecklas i 6.5.5. 5 Den 1 juni 2010 ändrades NFS 2002:26 genom NFS 2010:2. I detta dokument avser hänvisningar til

Denna förordning bör därför inte vara tillämplig på verifiering av efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (12), som styr den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, utom då kontroller med avseende på handelsnormer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (13) indikerar möjliga fall av bedrägligt eller. Förordning (2009:1480) om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Tryckt format (PDF) Omfattning ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a § Ikraftträder 2010-02-0 Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar. Grundförfattningen. Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005. Mer. Den nya förordningen ska även tillämpas på kontroller enligt artikel 89 i förordning (EU) nr 1306/2013 om dessa kontroller identifierar eventuellt bedrägligt eller vilseledande agerande i fråga om de handelsnormer som avses i artiklarna 73-91 i förordning (EU) nr 1308/2013. I den nya förordningen introduceras vissa nya begrepp, till. Förordningen (2013:601) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

SFS 2013:262 Förordning om ändring i förordningen (1998

Förordningen gäller inte för förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF) eller förordning (2013:253) om förbränning av avfall (FFA). Här finns ytterligare vägledning. Vägledning om medelstora förbränningsanläggningar (pdf 372 kB Eiopa-förordningen. Europaparlamentets och rådets förordning 2015/2013 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser standardavvikelser i förhållande till system för utjämning av hälsorisker i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, Fm 2020:6 26 april 2020 · Förordningsmotiv , Rättsliga dokument från Regeringen , Utbildningsdepartemente Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar Departement Miljödepartementet Utfärdad 2013-05-08 Ändring införd SFS 2013:252 i lydelse enligt SFS 2020:650. Ikraft 2013-06-18 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2020-07-02. 1 § Denna.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar Information om förordningen. Enligt förordning 211/2013 ska groddar och frön för groddning vid import åtföljas av ett officiellt intyg att produktionen skett i överensstämmelse med EU:s krav. Ändringen innebär att intygandet fram till 1 juli 2015 får ersättas med mikrobiologisk provtagning av den aktuella sändningen FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens. SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1(262) BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00 FAX: 010-698 10 99 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE PM 2016-06-07 Ärendenr: NV-00879-16 Promemoria- Slutredovisning av remissammanställnin

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordning (EG) nr 352/2009 (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-14). Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknade RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 697/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 215

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251); utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver1 i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)2 dels att 5, 11, 12, 14-16, 19, 21, 28 och 29 kap. ska upphöra att gälla, dels att 6, 7, 9, 17 och 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 2 § Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt. (15) Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2410/92 (EGT L 240, 24.8.1992, s. 18). (16) EGT L 1, 4.1.2003, s. 1 Förordning (2013:729). Beslut om statsbidrag till huvudmän som har minst 75 elever Bidragsbelopp per huvudman 19 § Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk efter ansökan av en huvudman som har fått en bidragsram fastställd fatta beslut om det högsta belopp som enligt andra stycket kan lämnas till huvudmannen i statsbidrag under bidragsåret Förordning om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (pdf 423 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) 262/2011. Dokumentversioner. Referensinformation; Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

SFS 2013:502 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 130502.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg. I enlighet med riksdagens beslut. upphävs i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 7 § 3 mom.,. ändras 2 § 5, 11 och 16 punkten, 5 a §, 6 § 6 mom., 6 a § 1 mom., 7 § 1 mom. 3—7 och 12 punkten samt 2 mom., 8 § 1 mom., 9 § 2 mom. 2—4. Förordning om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar Utfärdad den 17 oktober 2019 Regeringen föreskriver1 att 17, 24, 54 och 83 §§ förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska ha följande lydelse. 17 § Om rökgaser släpps ut i luften från en stor förbränningsanläggning SFS 2013:252 - Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar. Information. Relaterade ämnesområden. Luft- och rökgasanalys Sök föreskrifter & dokument. Område. Förordningen (2013:783) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Förordningen (2013:902) om ändring i förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare EU-förordning 1337/2013. Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä. Grundförfattningen. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013

Förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare utfärdad den 14 februari 2013.Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0297Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 1 kap. 3 §, 8 kap. 4 Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013. En förbränningsanläggning som vid ikraftträdandet är en 2013-anläggning behöver inte uppfylla andra krav i förordningen än de som anges i 34 § förrän den 1 januari 2016 Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2013:252) om stora förbrän-ningsanläggningar ska ha följande lydelse. 14 § Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över förbränningsanlägg-ningen. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020 Rubrik: Förordning (2019:640) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall Omfattning: ändr. 43, 68 §§ Ikraft: 2019-11-14 Förarbeten: direktiv 2010/75/EU Ändring, SFS 2020:702. Rubrik: Förordning (2020:702) om ändring i förordningen (2013:253) om.

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/ 262 - av

Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som

 1. 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) Utfärdad den 28 juni 2018 Regeringen föreskriver i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)1 dels att 5 kap. 11 §, 6 kap. 2 och 3 §§, 18 kap. 5 §, 28 kap. 1 och 4 §§ och 29 kap. 4, 19, 39 och 47 §§ ska ha följande lydelse
 2. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt
 3. isteriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) vidtas eller övervakas åtgärderna enligt artikel 34.1 i förordningen om pass för hästdjur av den myndighet som avses i 26 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013)
 4. EU-förordning 609/2013. Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll. Författningen med senaste ändringarna införda. Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (konsoliderad version
 5. Förordning om ändring i förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse (pdf 321 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post
 6. Ändring införd t.o.m. SFS 2019:297. Rubrik: Förordning (2019:297) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 3 § Ikraft: 2019-06-14 . 1 kap. Bestämmelser om förordningen och dess tillämpning. 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 1 kap. 3 §, 8 kap. 4.
 7. Dokumentet visar utdrag ur ovan nämnda förordningar som är direkt tillämpliga i Sverige för anläggningar med tillstånd enligt Förordning (2013:253) om förbränning av avfall. Dokumentet är avsett som ett hjälpmedel för att göra reglerna mer tillgängliga. Om texten i någon del visar sig int

Video: Miljöprövningsförordning (2013:251) Svensk

› Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) Sök Förteckningar. Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter som publiceras i Skolverkets författningssamling, SKOLFS Förordning med gemensamma regler. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen Förordningar för strukturfonderna för perioden 2007-2013 I artiklarna 158 − 162 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs att unionen skall främja en harmonisk utveckling inom hela gemenskapen och stärka sin ekonomiska och sociala sammanhållning genom att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter Svensk

EUR-Lex - 32015R0262 - EN - EUR-Le

Här hittar du lagar och förordningar presenterade som de såg ut när de gavs ut i tryckt format. Författningar i tryckt format (pdf) finns från och med SFS 1998:306 till och med SFS 2018:159. Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter Utfärdad den 16 maj 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om bekämpnings-medelsavgifter dels att 1 kap. 1 § och rubriken till 1 kap. ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 §, av följande lydelse Kommissionens förordning 1407/2013 om de minimis-stöd. Hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis. Villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd. Sektorspecifika förordningar om de minimis-stöd . Den allmänna förordningen gäller inte för stöd till verksamheter inom jordbruks- och fiskerinäringen (2013:63) Nuvarande förordning om bekämpningsmedelsavgifter (2013:63) gällande ansökningsavgifter och årsavgifter trädde i kraft den 26 mars 2013. Genom denna förordning ger regeringen Kemikalieinspektionen rätt att ta ut avgifter för SERP-verksamheten (6, 7 kap. även 9 och 10 kap. är tillämpliga). Förordningen reglera

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013

 1. enligt förordning (EG) nr 261/2004 ANVISNINGAR 1) Passagerare som vill göra en reklamation1 avseende nekad ombordstigning, nedgradering eller en inställd eller kraftigt försenad flygning bör först vända sig till det flygbolag som utför flygningen. Du kan använda den här blanketten. Behåll även en kopia av den
 2. Dublinförordningen, eller förordning (EU) nr 604/2013 (tidigare förordning (EG) nr 343/2003), är en europeisk förordning som reglerar vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan inom Europeiska unionen.Förordningen utgör en viktig del av den gemensamma asylpolitiken.Den utfärdades av Europeiska unionens råd den 18 februari 2003, trädde i kraft den 17 mars 2003.
 3. SvKFS 2014:1 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om dammsäkerhet (PDF) 2014-12-15: 124 KB: SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (PDF) 2013-08-08: 126 K
 4. SFS nr 2013:752 Departement/myndighet Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2013-10-03 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:366 Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG.
 5. förordning (EU) nr 575/2013, och (b) schablonmetoden för kreditrisk med stöd av hänvisningen till artikel 178 i artikel 127 i förordning (EU) nr 575/2013. 7. Institut som har fått tillstånd att använda internmetoden bör tillämpa de krav som fastställs i dessa riktlinjer för internmetoden på alla exponeringar
 6. SFS 2013:253 - Förordning (2013:253) om förbränning av avfall. Information. Relaterade ämnesområden. Luft- och rökgasanalys Sök föreskrifter & dokument. Område.
 7. (3) Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsys­ temet Rullande materiel - godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG (EUT L 104, 12.4.2013, s. 1)

Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd Version: Jämför med tidigare versioner. Departement Socialdepartementet Utfärdad 2013-05-30 Ändring införd SFS 2013:412 i lydelse enligt SFS 2016:525 Ikraft 2013-07-01. Utredningen har haft i uppdrag att analysera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (den nya Bryssel I-förordningen) och belysa likheter och skillnader i förhållande till rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols. rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 L 347 865 20.12.2013 Förordning (2014:241) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:241; Omfattning ändr. 2, 4 §§ Ikraftträder 2014-07-0

EU-förordningar Finansinspektione

(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1083/2006.) Ladda ner och läs förordning nr 1303/2013 på eur-lex.europa.eu. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013, den 17 december 2013. Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden RIKTLINJER FÖR UPPLYSNINGSKRAV I DEL ÅTTA I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 . EBA/GL/2016/11 04/08/2017 . Riktlinjer för upplysningskrav i del åtta FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013

Vägledning om stora förbränningsanläggningar

SFS 2013:413. Denna förordning träder i kraft d. 11 juli 2013. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter. SFS 2014:241. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014. SFS 2017:804. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017. SFS 2018:469. Denna förordning träder i kraft d. 25 maj. Ändrad enligt förordning (EU) 1421/2013, EUT L 355, 2013. Title: Frihandelsbestämmelser vid import och export Author: Tullverket Subject: frihandel Keywords: förordning 978/2012, bilaga I Created Date

Förordning om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998

 1. EU-förordning 1379/2013. Gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000. Författningen med senaste ändringarna införda
 2. Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion Uppdaterad: 2018-02-14 6 § Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2017:1177). Avgifter 7 § [9523 A] Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter fö
 3. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö
 4. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 666/2013 av den 8 juli 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för dammsugare (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt
 5. ärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948

Regeringskansliets rättsdatabase

 1. Förordning 2016/1239 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser Uppdaterad: 2019-10-30 med användning av de godkända uppgifter som fyllts i av sökanden, och fylla i d
 2. FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk kommunikation EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
 3. om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade.
 4. kallat ENS 2010) som fastställs i förordning (EU) nr 549/2013, 3. icke-finansiella bolag betyda sektorn för icke-finansiella bolag (S.11) enligt ENS 2010, 4. monetärt finansinstitut (MFI) ha den betydelse som framgår av artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetär
 5. 14.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 335/3SV (1) EUT L 147, 1.6.2013, s. 14. (2) Rådets beslut 2013/760/Gusp av den 13 december 2013 om änd ­ ring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (Se sidan 50 i detta nummer av EUT). (3) Förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiv

EUR-Lex - 32017R0625 - EN - EUR-Le

Denna ändring (SFS 2013:270) innebär redaktionella ändringar som följer av att miljöprövningsförordningen (2013:251) ersatt delar av bilaga 1 till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.. Förordning (2013:270) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter börjar gälla den 18 juni 2013 Enligt SFS 2013:252 Förordning om stora förbränningsanläggningar och SFS 2013:253 Förordning om förbränning av avfall måste vissa externa mätningar göras oavsett om pannan behöver vara i kommersiell drift eller inte. Idag finns inga undantag i lagstiftningen och ingen möjlighet att söka dispens för vissa av dessa mätningar [2013:413] Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter. [2014:241] Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014. [2017:804] Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017. [2018:469] Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018. 21.11.2013: PE 501.927v03-00 A7-0402/2013: om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning

Förordning (2003:262) om statliga bidrag till

lagen (1992:1434), förordningen (2000:521) om statligt stöd till komplette-rande utbildningar och förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst-och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra sådan utbildning so Önskemål om ändring av 32 § förordning (2013:253) om förbränning av avfall Energiföretagen Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Energibranschen investerar omkring 30-35 miljarder kronor årligen. Med rät Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala.

EG-förordning 2073/2005 - Livsmedelsverke

I förordningen införs även begreppet tillsynsfunktion och därför bör man i definitionen av styrelsen förtydliga att den är det organ som svarar för ledningsfunktionen, om (1) EUT L 174, 1.7.2011, s. 1. L 83/2 Europeiska unionens officiella tidning 22.3.2013. SV. tillsyns- och ledningsfunktionen är åtskilda enligt natio­nell bolagsrätt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions

 • Kärleksfullt.
 • Presenter under 300 kr.
 • Polizei gelsenkirchen erle.
 • Freizeittreff mannheim.
 • Hip hop tanzen waiblingen.
 • Svefab alla bolag.
 • Merge photos libraries mac sierra.
 • Vandrarhem göteborg.
 • Lindy hop grundsteg.
 • My polacy w bawarii w monachium.
 • Nabby babyalarm.
 • Omlottkjol.
 • Roadtrip usa s bästa bilresor.
 • Onlinepizza borås.
 • Tivoli radio dålig mottagning.
 • Bostadskö göteborg barn.
 • Tiergarten schönbrunn preise 2017.
 • Rami el refai.
 • Schüler vz spiele.
 • Frågor om förintelsen.
 • Installera sims 3 utan skiva.
 • Timjobb stockholm.
 • Sims 4 fische im pool.
 • Hojta korsord.
 • Plastflaskor köpa.
 • Contura kamin ryker in.
 • Ifö toalettsits.
 • Laksebørs orkla 2017.
 • Hur mycket ska en 15 åring träna.
 • Katthem göteborg mölnlycke.
 • Skillnaden mellan epizooti och zoonos.
 • Ställplats trier.
 • Pilatus bahn switzerland.
 • Gaussisk oskärpa photoshop.
 • Vinkaraff.
 • Region värmland dans.
 • Annapurna base camp.
 • Fettjeåfallet vinter.
 • United malmö podcast.
 • Viveca lindfors konståkning.
 • Nyttig vardagsmat blogg.