Home

Processkartläggning skl

Valadministrationen är en komplex process som sträcker sig över flera månader och där valdagen står i centrum. En processkartläggning över administrationen kring valet ökar överblicken och gör organisationen mindre sårbar vid till exempel en generationsväxling Eftersom processkartläggning är en aktivitet som genomförs på olika sätt och med olika syften bör det understrykas att denna vägledning inte avser att ge stöd för verksamhetsutveckling eller organisationsförändringar. Avsikten ä SKR har utvecklat ett exempel på processkartläggning för valadministration. I materialet, som är omarbetat 2020, finns det processbilder, processbeskrivningar samt checklistor och rutiner Du är inte inloggad. För att få erkännande med ditt namn istället för din IP-adress kan du logga in eller skapa ett konto

Definiera nytta & avgränsa. Syfte: Klargöra omfattningen om, och förutsättningarna för den verksamhet som ska utvecklas Mål: Tydlig uppdragsbeskrivnin processkartläggning. Teorier kring hörnstensmodellen och PDSA-cykeln har legat till grund för att strukturerat genomföra undersökningen på organisationen. Nyckelord: hörnstensmodellen, offensive kvalitetsutveckling, organisatoriskt lärande, PDSA-cykel, processkartläggning, processlednin På Elvenite jobbar vi med processkartläggning i intervjuform. Vi gör det eftersom det ofta är svårt för medarbetare, som inte är vana att se sitt arbete i processform, att börjar mappa-upp input, output, aktiviteter, systemstöd, beroenden o.s.v. för sina arbetsuppgifter

Stödpersoner för processkartläggning i form av processhandledare. För information om det som processledningsmodellen innehåller - se handboken Processledningsmodell - en handbok för Örebro kommun Arbetet med den nya arkivredovisningen kan påbörjas på flera olika sätt. När det gäller processkartläggning finns ett antal metoder och tillvägagångssätt. I arkivsammanhang kan t.ex. en särskild standard nämnas, ISO/TR 26122:2009 Information och dokumentation - Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation

Processkartläggning tar 2 heldagar i anspråk. Det är viktigt att få en gemensam bild över hur processen ser ut i verkligheten, inte hur den är tänkt att se ut. Detta görs genom att rita en nulägeskarta Som många uppmärksammat har SKL utvecklat ett metodkomplex för säkerhetsklassning som kallas Klassa. Samrådsgruppen har tagit initiativ till diskussioner med SKL:s ledning med målet att kunna förena informations-Klassa med informationssäkerhets-Klassa till ett gemensamt instrument för processkartläggning, värdering, säkerhetsklassning och klassificering Är processkartläggning överskattat? Förbättringsarbete Få har skapat en processorientering som leder till minskad resursåtgång och ökad kundnytta. Istället har processorienteringen lett till en ökad komplexitet och byråkrati i en del verksamheter Processkartläggning & processer Just nu arbetar vi med att successivt uppdatera dokumenten utifrån att verksamheterna gått över till Höganäs Omsorg AB. Tills vidare använder du dig även fortsättningsvis av dokument med Höganäs kommuns logotyp i det fall uppdatering ännu inte genomförts

Så uppnås en lyckad processkartläggning. Tiden närmar sig årsskiftet och den tidpunkt då statliga myndigheter, samt förvaltningar och bolag inom Stockholm stad ska vara färdiga med sin processbaserade arkivredovisning En processkartläggning över administrationen kring valet ökar överblicken och gör organisationen mindre sårbar vid till exempel en generationsväxling. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett exempel på hur en processkartläggning kan se ut. SKL har tagit fram ett exempel på valprocesser Din guide till allt som har med ledningssystem, systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsledning att göra. Vi reder ut begreppen och tittar på vad ett kvalitetsledningssystem faktiskt är, vad det ska innehålla och hur du gör för att komma igång

2. Beskrivning av verksamheten. Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt Utbildningar inom processkartläggning och verksamhetsutveckling. Är du ute efter processutbildningar eller kurser inom verksamhetsutveckling så kan vi hjälpa dig med det. Vi erbjuder ett komplett utbildningsprogram: certifierad processutvecklare samt enskilda processutbildningar såsom t.ex. kartlägga och dokumentera processer och skapa fungerande processer m.fl Svårt att få till en processutveckling som fungerar i verkligheten? 5 grundläggande tips för att lyckas med processutveckling Förfrågan - SKL-Kommentus: Ramavtal för e-arkiv Beskriv din förfrågan eller dina funderingar här, så kommer avtalsansvarig Daniel Junhag att höra av sig och berättar mer om våra tjänster. Ni kan även kontakta oss på telefon-nr: 0760 - 51 90 96 så kan vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er

Kommunala valprocesser för valadministration - SK

 1. Processkartläggning. För att få en gemensam bild av processen och de behov den ska tillgodose behöver kartläggning göras. Detta kan göras med post-it-lappar eller direkt i ett IT-stöd. Eventuellt får man träffas flera gånger för att fullfölja kartläggningen. Fokusera alltid på kundens/varans väg genom processen
 2. Som många uppmärksammat har SKL utvecklat ett metodkomplex för säkerhetsklassning som kallas Klassa. Samrådsgruppen har i början av 2018 tagit initiativ till diskussioner med SKL:s ledning med målet att kunna förena informations-Klassa med informationssäkerhets-Klassa till ett gemensamt instrument för processkartläggning
 3. Lär dig behärska grunderna i verksamhetsutveckling och genomföra kvalitativa processkartläggningar på vår utbildning verksamhetsutveckling med processer

Exempel på valprocesser - processkartläggning - SK

Kurser om processbaserad verksamhetsutveckling: http://www.trivector.se/utbildningar/processutbildningar/ Trivector LogiQ: http://www.trivector.se/konsulttja.. Processkartläggning är en metod för att systematiskt identifiera hur nuläge Det verktyg som används i Skellefteå kommun till processkartläggning är Visio. 3 Tjänstestrukturen i Skellefteå kommun All Service som Skellefteå kommun levererar till sina medborgare produceras i processer. Varje process producerar en eller flera tjänster Modell för processkartläggning 10 Ansvar och befogenheter 11 Ansvarsfördelningsmatrisen 11 Styrning och ledning 13 Ledningens genomgång av Vägledning. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SKL 2013 2 4 kap 2-4 §§ SOSFS 2011:9 3 5 kap 8 § 4 4 kap 5 § 5 5 kap 1-2 §§ 6 5 kap 3 § 7 5 kap 4-5 §§ 8 5 kap 6 § 9 5 kap 7.

Starta ett nytt ämne på Diskussion:Processkartläggning Var

 1. För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet. Här på vår hemsida finns ett antal praktiskt utprovade klassificeringsstrukturer upplagda i VisAlfa
 2. - Processkartläggning - HSV-processen och dess delprocesser - Processledning och processägande - Processinriktat arbetssätt SKL - Handbok om implementering, SKL - Vägledning för vårdgivare, SKL - Vägledning, Skolan både huvudman och vårdgivare, IV
 3. De sista två stegen innebär att göra en processkartläggning med ett detaljerat flödesschema som följer vattnets väg från råvattentäkt via vattenverk och distributionsanläggning inklusive reservoarermed mera till förbindelsepunkten
 4. Denna handbok för risk- och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten
 5. All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.. Utbildningen är öppen för alla till och med 31 december 2020
 6. Processkartläggning för att förbättra samverkan kring våld i nära relation i Örebro län. SKL och staten har kommit överens om en satsning inom kvinnofridsområdet 2018-2020 med målet att stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting/regioner
 7. Processkartläggning av verksamheterna är en förutsättning för ett e-arkiv. Informationsförvaltningen greppar över alla funktioner där information inkommer och uppdrag av Riksarkivet och SKL. Denna ska utgöra en grund till vilken respektive verksamhe

Processutvecklingsmetod - Mittköpin

Stödjer verksamheterna med processkartläggning, förbättringsledning, utvecklingsarbete samt utveckling och förvaltning av externt utvecklingstryck från SKL och arbetstagarorganisationerna, allt för att kommunerna ska klara av att leverera välfärd av god kvalité till medborgarna Verktyg SKL har tagit fram en checklista för förtroendevalda i att göra en jämställdhetsanalys. Checklista för jämställdhetsanalys, förtroendevalda (pdf) Verktyg SKL har också tagit fram en checklista för handläggare i att göra en jämställdhetsanalys. Checklista för jämställdhetsanalys, handläggare (pdf Inbjudan till processkartläggning För att förbättra samverkan kring våld i nära relation i Örebro län SKL och staten har kommit överens om en satsning inom kvinnofrids-området 2018-2020 med målet att stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting/regioner. Ett insatsområde är stärkt samverkan mellan huvudmännen Hösten 2012 startade Sveriges Kommuner och Landsting, inom Program för hållbar jämställdhet, delprojektet Smart ekonomi. Syftet är att peka på kommunalekonomiska vinster av jämställdhetsintegrering, genom att ta fram konkreta exempel från kommunal vardag med tydlig koppling jämställdhet-ekonomi, samt att utveckla beräkningsmodeller som SKL:s medlemmar kan använda för egna exempel processkartläggning med jämställdhetsperspektiv för att kartlägga ojämställdheten. Teamen har med hjälp av lärandeseminarier, föreläsningar, litteraturstudier och I SKL:s kunskapsöversikt1 (O)jämställdhet i hälsa och vård - En genusmedicins

Exempel på processkartläggning. Vår samlade kunskap och kompetens om alla typer av. Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2014.pdf. Modellområden - Fredrik Lindencrona. Sveriges Kommuner och Landsting. Våga växa med Mellansprånget. Information från SKL. Öppna jämförelser Trivector arbetar just nu med en utredning åt SKL kring dessa frågor. Utredningen syftar till att fram ett underlag för att stödja kommuner och regioner i arbetet med omställning av transportsystemet och ta tillvara på potentialen med olika mobilitetstjänster

Hitta de rätta pusselbitarna med en processkartläggning

Mot den bakgrunden är det tacknämligt att SKL:s KLASSA-projekt nu presenterar sitt förslag till struktur för informationsklassning. (Se förra Månadens Fokus). Eftersom det här är en viktig fråga för VisAlfa och våra användare så har vi försökt utvärdera den föreslagna strukturen för att bedöma dess möjlighet att fungera som underlag för en gemensam verksamhets-beskrivning Andel kommuner som använder verktyg för utveckling av e-förvaltning Behovsanalys (210 kommuner) Effektmål som kopplas till verksamhetsmål (212 kommuner) Processkartläggning (212 kommuner) 9 Genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) går det att beställa eller ladda ner handbok för riskanalys och händelseanalys som riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare

Generell verksamhetsbaserad arkivredovisning - Riksarkive

Processkartläggning och implementering av systemstöd för kommunens kontaktcenter Kommunarkivarie Falkenbergs kommun Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, SKL Ledamot jan 2012 - dec 2014. Grupper. Att lyckas med verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling handlar om att förena uppdrag, mål, aktiviteter och resurser. Att gå från idé till handling samtidigt som vi säkerställer att vi får den effekt vi önskar oss rekommendationer från Boverket och rapporter från SKL. För att få en vidare bild av detaljplaneprocessen är det sista avsnittet i den här rapporten utifrån exploatörers syn på arbetet med kommuner i detaljplaneprocessen både vad gäller traditionell planläggning och exploatörsdrivna planer

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-177-8.pd Under projektets gång utfördes en processkartläggning av myndighetens verksamhet, där nyckelpersoner inom olika verksamhetsområden intervjuades, som resulterade i en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar. De första månaderna genomfördes en förstudie av organisationen och en projektplan togs fram som fastställdes av GD i april 2013. En processkartläggning gjordes av. Processkartläggning av mottagande och återsökning Uppföljning på individnivå avseende insatser, ålder, kön Prognoser och planering Rådgivning och erfarenheter från andra kommuner Uppföljning av kostnader Ensolution har mångårig erfarenhet av att arbeta med Sveriges kommuner. Tillsammans med SKL har vi utveckla

Processkartläggning Vara - Mittköping - mittkoping

Under rubriken annat framfördes följande: Det önskas att SKL driver frågan ur ett strategiskt perspektiv, att business cases förmedlas och att nätverk för best practice för e. SKL:s och SCB:s verksamhetsindelning för kommuner, landsting och regioner. En nationell lösning . Tre verksamhetstyper (VT) VT 1. LEDNING Processkartläggning Principles and functional requirements for digital records in electronic office environments ISO 16175 1-3. ISO 30300 - Ledningssystem fö Rapportbilaga SamArkitektur Mats Gahnström Utgåva 1.0 2013-08-01 Sida: 3 (14) Samordnad informationsarkitektur Bilaga 2: Projekthistori Processkartläggning Kvalitetsledningssystem enligt 2011:9 Rappport och analys av verksamhet, biståndsbeslut eller ekonomi. Sakkunning vid upphandlingar Upprättande och framtagande av rutiner i utförarverksamhet som uppfyller arbetsmiljöverkets krav. Hyreslagen SKL. Klart ledarskap Insikt 2017 är den sjätte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört över hela landet, tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Sedan den första mätningen 2008 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens 13 kommuner ökat för varje mätning, från ett Nöjd Kund-Index (NKI) på 62 år 2008 till 69 i Insikt 2017

Video: KLASSA 2.1 Sahlén Arkivkonsult A

SKL, Boverket, Lantmäteriet, Kävlinge kommun, Helsingborgs stad, Tomelilla kommun, Örebro kommun, Malmö Stad, Kommunförbundet Skåne. Avanmälan Avanmälan efter anmälningstidens utgång 5 september eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras motsvarande hel avgift. Program 08.30 - 09.00 Samling och fik Sjuan bygger på erfarenheter från Program för hållbar jämställdhet, den särskilda satsning på stöd till jämställd service som SKL drev mellan 2008 och 2013 tillsammans med ett 70-tal kommuner och landsting. Metoden. Sjuan (pdf) Frågemall (pdf) Utbildningsmaterial. Jämställdhetsanalys för social omsorg. Presentation (ppt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag och mallar som hjälp i framtagande av bolagsordningar, bolagsordningsbestämmelser och ägardirektiv (se www.skl.se). 3.7 Stödjande dokument Det finns ett antal dokument som styr eller stöttar olika verksamheter på olika sätt som inte är politiskt fattade styrdokument Mattias Lidbeck Utbildning: • Sjuksköterska (2008-2012) • Webbutvecklare (2011) • Master eHälsa (2018-pågår) Hemsida: www.teddyprojekt.s

Är processkartläggning överskattat? - Kvalitetsmagasine

SKL:s ekonomirapport visar att kostnaderna för välfärden stiger. Många regioner och kommuner visar underskott 2018, och det är tydligt att det framöver krävs nya arbetssätt. Ensolution analyserar de här trenderna kontinuerligt och är högst aktiva i att hjälpa kommuner få kontroll över sin ekonomi. Kontinuerlig uppföljning, analys samt prognostisering av verksamhet och ekonomi. SKL bedömer att både sysselsättning och löner för 2013 och 2014 utvecklats sämre än tidigare bedömning. Istället balanseras nedjusteringen i lönesumman av att inkomsterna, i form av sjukpenning, avtalsförsäkringar och a-kassa, ökar snabbare än vad föregående prognos visat. MED BÄTTRE FART 201 09:30 -11:00 Information från SKL:s arbete med eSamhälletoch eHälsa • Tydlig processkartläggning, vem gör vad, när och hur • Tydliggöra ansvarsfördelning, kommun - leverantör • Organisationsförändringar • Infrastruktur, bredbandsuppkopplingar. Fortsättnin 2.9 Processkartläggning - exempel på hur en processkartläggning kan göras.. 24 . 4 Del 1 - beskrivning 1.1 Läsanvisningar och målgrupp Vägledningen för SKL rapporterade i juni 2014 att 4 av 5 kommuner i landet nu erbjuder e-tjänster inom hela si För att förstå en viss process eller ett arbetsflöde är det en stor hjälp att göra en processkartläggning. Vi vill undersöka vad som händer med en patient från det att patienten kommer in på enheten, tills patienten är färdigbehandlad och går hem

Processkartläggning, som plattform för processbaserad verksamhetsutveckling, kan användas Socialdepartementet och SKL beskrev viktiga insatser för lättare till medelsvåra psykiska diagnoser i villkor 4. Dessa sjukdomsgrupper, som enligt dokumentet ofta hantera Processkartläggning Processgenomgång (verksamhetsgenomgång)för att kartlägga processerna Kartlägga nyttoeffekter och hur de ska uppnås - Kostnadsfri rådgivning (tekniskt.kansli@skl.se ) - Informationsdagar för leverantörer mfl - Nätverksträffar - Goda exempeldagar - Skrifter och handledningar på uppgifter som inhämtas i samband med processkartläggningen - säkert även på uppgifter i SKL:s gallringsråd. Klassa-förslaget innehåller inga dokument, men i framtiden kan man tänka sig att Klassa sammanförs med gallringsråden så att man för varje verksamhetsområde redovisar vilka handlingstyper som i normala fall ingår SKL´s processkartläggning ligger som grund till Västerås stads egna Valadministrativa process. Nr Beskrivning övergripande produktmål P1 Framtagande och införande av lokalförsörjningsplan Kommentar: I samspel med fastighets- och byggnadsnämnd

 • Apotekarnes julmust 2017 smak.
 • Feuerwehr mannheim käfertal.
 • Naturapoteket stockholm.
 • Hallsensor funktionsweise.
 • Dansweekend på hotell.
 • Ifö toalettsits.
 • Gleichklang schlechte erfahrungen.
 • Pubg patch notes.
 • Arlandagymnasiet program.
 • Folke bernadottestiftelsen.
 • Hur många spelar innebandy i världen.
 • Kendrick lamar sing about me hd lyrics.
 • Pirates of the caribbean 4 angelica.
 • Gideon band.
 • Seb traditionell kapitalförsäkring.
 • Bourdieu kapitalteori.
 • Min stora dag bio.
 • Pormaskklämmare i butik.
 • Surrealism åk 4.
 • Enden.
 • Ta reda på byggnadsår.
 • Mini models.
 • Sömnutredning göteborg.
 • Munkar orange kläder.
 • Galapagosöarna karta.
 • Siebenhüner hagen kinderdisco.
 • Pengar kvar på sl kortet.
 • Bo i gamla stan.
 • Öb porslin.
 • Mendeley.
 • Bekannte vulkane in deutschland.
 • Jake gyllenhaal filmer.
 • Student synonym svenska.
 • I m bad ll cool j.
 • Huawei honor 8 recension.
 • Personliga posters.
 • Blåklocka fridlyst.
 • Spå i kopp symboler.
 • Jupiter avstånd till jorden.
 • Lamborghini egoista price.
 • Marinerade apelsiner.