Home

Socionomprogrammet örebro kursplan

Inför termin 2 Kurs Vecka Anm.kod Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 36-40 ORU-H3364 Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 41-45 ORU-H336 En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Plats för verksamhetsförlagd utbildning anvisas av universitetet och kan förläggas utanför Örebro, Rätten att examineras på kurser som reviderats eller avvecklats regleras i respektive kursplan eller i särskilt beslut..

Örebro universitet 701 82 Örebro, 019-30 30 00. Om webbplatsen Kontaktinformation Hitta hit. Socionomprogrammets sjunde termin består av delvis valbara kurser på avancerad nivå. Obligatoriskt på termin 7 är kursen Evidens och kunskap i socialt arbete (7.5 hp) samt en semi-obligatorisk kurs Socionomprogrammet med storstadsprofil. 210 hp Höst / Vår 100% Campus Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom - den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för. Socionomutbildning - för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen

 1. Socionomprogrammet. Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg
 2. antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund eller Helsingborg
 3. en 2019 : Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursplan: Kursen ingår socionomprogrammet och utgör kurs på programmets tredje ter
 4. Kataloger och information om utbildning vid Örebro universitet. Kurser som passar ditt urval. Filter: Status: A Hittade tyvärr inga kursplaner. Prova att göra en mer generell sökning

socionomprogrammet, Distans Här hittar du utbildningar som matchar sökningen socionomprogrammet, Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursplan: Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 högskolepoäng: Kursen ingår i Socionomprogrammet och utgör utbildningarnas sjätte termin Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 : Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursplan: Människans psykosociala utveckling och förändring, 30 högskolepoäng: Kursen ingår i Socionomprogrammet, termin 4

Kursplaner och utbildningsplaner - Örebro universite

 1. på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen
 2. Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring. Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk.
 3. ens studier inom socionomprogrammet. Kursen avser att ge en inblick i människors levnadsförhållanden, behov, rättigheter och sociala problem samt ge en introduktion till socialt arbete som profession och forskningsområde i svensk och internationell belysning. Undervisningen sker i form av föreläsningar
 4. en 2019 : Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursplan: Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 högskolepoäng: Kursen ingår i Socionomprogrammet, ter
 5. . Gäller från betyder att kursplanen gäller från och med den ter
 6. ationen syftar till att utvärdera om de förväntade studieresultat som framgår av kursplanen har uppnåtts

Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för. På socionomprogrammet får du en bred samhällsvetenskaplig utbildning och samtidigt en akademisk yrkesexamen - socionomexamen. Här utvecklar du din förmåga att analysera sociala processer och problem ur teoretiska perspektiv. Du lär dig att tillämpa mångfaldsperspektiv,. Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp Kursen är en valbar kurs inom Socionomprogrammet. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 1. Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5 hp. Område Socialt arbete. Kursen ingår som obligatorisk kurs i socionomprogrammet. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng - Örebro universite

 1. en, Andel antagna:6,6% Betyg:17.15 Högskoleprov:0.7 84% Kvinno
 2. Socionomprogrammet leder till socionomexamen och du får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. För dig som är antagen HT202
 3. alvård, eller andra organisationer och företag som bedriver verksamhet inom det sociala arbetes.

Socionomprogrammet är något för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor i utsatta livssituationer. Du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor, rättstillämpning samt en förmåga till kritiskt tänkande och ett professionellt förhållningssätt. I programmet ingår verksamhetsfö.. Socionomprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling Kurser på socionomprogrammet . Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Litteraturlistorna är uppdaterade inför V21 Socionomprogrammet är en akademisk professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. En socionom skall ha kunskap och förmåga att genomföra utredande och förebyggande socialt arbete samt socialt förändringsarbete på individ-, grupp-, organisations- och på samhällelig nivå

Sök kursplaner - Örebro universite

Kurser på socionomprogrammet - Institutionen för socialt

 1. Örebro universitet. Kurs: BMLV, Patientnära analyser och kliniskt fysiologiska undersökningar. Inlagt: 2019-11-1
 2. Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer
 3. er på Antagningspoäng.se
 4. Socionomprogrammet är något för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor i utsatta livssituationer. Du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor, rättstillämpning samt en förmåga till kritiskt tänkande och ett professionellt förhållningssätt. Socionomprogrammet Örebro universitet
 5. 1 Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet 30hp. Introduktion till socialt arbete 7,5 h
 6. . Intag till utbildningen till campus och på distans sker både vår och höst. Socionomutbildningen består av sju ter

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 2. Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp. Område Företagsekonomi. Kursen innebär att tillsammans med någon alternativt självständigt, skriva en uppsats som presenteras på examinerande seminarier samt att opponera på andras uppsatser Övrigt För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan. ¤ Examensmålet gäller för studenter som har slutfört studierna vid socionomprogrammet efter 2018-07-01. Utbildningsplanen har efter beslut i fakultetsnämndens grundutbildningsutskott 2019-03-13, uppdaterats med nytt nationellt examensmål för socionomexamen Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen • 1 december för en kurs som startar på vårterminen • 1 april för en kurs som startar på sommaren . Ny sökning. phone +46 (0)10-142 80 00 Kursplan för kurser med start innan 2016-01-17. Kursplan för kurser med start mellan 2016-01-18 och 2017-08-20. Kursplan för kurser med start mellan 2017-08-21 och 2018-08-19. Kursplan för kurser med start mellan 2018-08-20 och 2020-08-16. Kursplan för kurser med start efter 2020-08-1 Hitta utbildningsplan och kursplan. Hitta utbildningsplan och kursplan. Här kan du söka fram utbildningsplaner och kursplaner. Du kan söka på utbildningens namn, programkod eller kurskod. Sök kurs- och utbildningsplaner Sök. Se även. Arkiv med äldre kursplaner till och med vårterminen 2013

Kursplan för kurser med start innan 2016-01-17. Kursplan för kurser med start mellan 2016-01-18 och 2018-08-19. Kursplan för kurser med start mellan 2018-08-20 och 2019-08-11. Kursplan för kurser med start mellan 2019-08-12 och 2020-06-07. Kursplan för kurser med start efter 2020-06-0

Socionomprogrammet med storstadsprofil - Södertörns högskol

VFU-platser - Örebro universite På Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad är det intersektionella perspektivet tydligt i alltifrån hur utbildningen är utformad till konkret innehåll i föreläsningar och kurslitteratur. Högskolan i Halmstad har dessutom valt att profilera Socionomprogrammet med två tematiska områden som har identifierats som centrala i framtida socialt arbete: digitalisering och hållbarhet

Köp och sälj: Socionomprogrammet - Örebro universitet has 1,448 members. Denna grupp är till för att socionomstudenter skall smidigt och snabbt kunna sälja, köpa och byta litteratur Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. På Göteborgs universitet kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat - vi har 1400 fristående kurser och 190 program att välja mellan Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2018-03-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. 2. Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet: 8

Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, socialarbetare och socialsekreterare inom socialtjänst, skola eller kriminalvård Socionomprogrammet . Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK). Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Om du inte hittar din kursplan vänligen kontakta din fakultet Kursplan för kurser med start innan 2015-01-18. Kursplan för kurser med start mellan 2015-01-19 och 2015-08-16. Kursplan för kurser med start mellan 2015-08-17 och 2016-01-10. Kursplan för kurser med start mellan 2016-01-11 och 2018-08-19. Kursplan för kurser med start mellan 2018-08-20 och 2020-06-07. Kursplan för kurser med start efter. Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng. Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7. Kursen kan även ingå i Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Det är också möjlig att läsa kursen som fristående kurs på avancerad nivå. Må ( Socionomprogrammet, HT21 210 HP, 100 % ) ( Socionomprogrammet, HT21 210 HP, 100 % ) Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt.

Kursens ska förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Det innebär bland annat att studenterna på denna kurs tränas i att tillämpa normer inom straffrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, skoljuridik, boenderätt, kredit- och exekutionsrätt, migrationsrätt, arbetsrätt samt diskrimineringsrätt Jag är antagen till socionomprogrammet och undrar vilken litteratur jag behöver köpa in och var jag hittar litteraturlistan? Läsanvisningar skickas ut via e-post tillsammans med välkomstbrevet. Du kan även titta på litteraturlistan som finns i kursplanen som ligger på kurshemsidan för termin 1 Bloggar om hur det är att gå socionomprogrammet på Örebro Universitet. Vad hände sen? Har fått frågan om vad som hände sen, och om jag är färdigutbildad. Ja, jag tog socionomexamen januari 2013. Försökte mig då på en D-uppsats men den blev inte färdig. Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom undervisningslokaler finns här kaf..

Studieplan Socionomprogrammet 2019 Termin 1 2SC101 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2018-03-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. 2. Behörighetskrav 105 högskolepoäng inom programmet Socialt arbete med storstadsprofil eller programmet Socionomprogrammet med storstadsprofil; 3 Kursplan höst 2019, vår 2019, höst 2018 Nivå 61-90 hp. Kursen ingår i socionomprogrammets sjätte termin. Syfte. Kursen syftar till att studenten självständigt skall kunna planera och genomföra en vetenskaplig undersökning med relevans för socialt arbete ( Socionomprogrammet, HT20 210 HP, 100 % ) Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta.

Socionomutbildning - Miu

 1. Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 2SC153 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete A1N Förklaring av koder Förklaring av koder Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng
 2. 210 högskolepoäng, Örebro universitet, Studieort: Örebro Dölj information Dölj information om Socionomprogrammet Mer information Mer information om Socionomprogrammet. Utbildningsinformation. Startperiod: Hösten 2020 Period 1 Startvecka: Vecka 36 Nivå: Grund-avancerad. Undervisningsspråk: Svenska
 3. troduktion via webbmöte detta år

Socionomutbildningar - Studentum

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-09 och gäller från vårterminen 2021 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A samt något av följande: - 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN) Kursplanen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar SA1047. Sidfot. 023-77 80 00. Kontakta oss. Press och media Kris och säkerhet Om webbplatsen Tillgänglighet Våra campus. Toggle Login Logga in. Youtube Facebook LinkedIn Instagram Twitter. Jag. Socionomprogrammet Örebro universitet 06. Att bedriva utbildning •Tillstånd att bedriva utbildning ges av Universitetskanslerämbetet (f d Högskoleverket) •Särskilda examensmål måste uppfyllas •Utbildning till socionom bedrivs vid 16 lärosäten i lande

Programinriktning: (Socionomprogrammet) (Socionomprogrammet termin 1) (Socionomprogrammet termin 2) (Socionomprogrammet termin 3) (Socionomprogrammet termin 4) (Socionomprogrammet termin 5) (Socionomprogrammet termin 6) (Socionomprogrammet termin 7 Kursplan för studenter höst 2024, vår 2024, höst 2023, vår 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021, vår 2021. Visa kursplan separat: Kursen är en valbar huvudområdeskurs på avancerad nivå inom socionomprogrammets termin 7. Syfte Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Norrköping. Vår 2021. Klassrum. Socionomprogrammet. Örebro universitet. Socionomprogrammet är något för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor i utsatta livssituationer. Du utvecklar.. Denna kurs på avancerad nivå ges som obligatorisk kurs på socionomprogrammets sjunde termin, kurs SOPM21. Det är också en sökbar kurs som kan ingå i magister- eller masterexamen, SOAN63. Professionellt socialt arbete, 15 hp | Socialhögskola

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. Förkunskarav Grundläggande behörighet på grundnivå samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Matematik B, Samhällskunskap A Områdesbehörighet A5/5 LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN SOCIONOMPROGRAMMET. om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 §§ förordningen (1998:978) om trafikskolor. 1 kap. Kursplanens uppbyggnad och struktur 1 § Utbildningen för körkort ska innehålla följande moment: 1. manövrering, fordon och miljö

Ersätter kursplan fastställd: 05 februari 2018. Förkunskarav. Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området. Fördjupning i förhållande till examensfordringarna. Kursen är en valbar huvudområdeskurs på avancerad nivå inom socionomprogrammets termin 7 Örebro kommun. Branscher: Ekonomi, admin, sälj. Automations- och robotingenjör Hermods Yrkeshögskola. Behovet av tekniker som kan automations- och robotteknik växer samtidigt som produktionen inom industrin blir allt mer automatiserad Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor (SAA058) 75 hp inom Socionomprogrammet eller motsvarande. Urval. Antal högskolepoäng. Visa tillfällen för Vårtermin 2021. Vårtermin 2021. Till antagning.se till Social omsorg i socialt arbete till Vårtermin 2021 (heltid 100%) Omfattning

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, varav sex på grundläggande nivå och den sjunde på avancerad nivå. Socionomers arbetsmarknad finns inom kommunal socialtjänst och övrig offentlig sektor samt i olika ideella organisatione Du ansöker till socionomprogrammet via antagningsenheten www.antagning.se. Söker du via intervjuantagningskvot måste du både göra en anmälan och registrering på vårt program på www.antagning.se samt göra intresseanmälan via en länk på vår hemsida som är öppen under samma tid som den nationella antagningsomgången för att söka via intervjukvoten SOCIONOMPROGRAMMET : VFU-torget: VFU-TORGET är en samlingssida för de utbildningar där studenter söker VFU-plats via ett webbaserat placeringssystem. VFU används här som samlingsbegrepp för verksamhetsförlagd utbildning, verksamhetsförlagda studier, praktik.

Socionomprogrammet termin 5 på Örebro universitet. Varför ville du ha praktik på Rättighetscenter? Jag hörde talas om Örebro Rättighetscenter precis innan det var dags för mig att söka praktik Kursplan Kursplan för studenter höst 2024, vår 2024, höst 2023, vår 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020. Visa kursplan separat: Nivå 61-90 hp. Kursen ingår i socionomprogrammets sjätte termin. Syfte Kursplan Kursplan för studenter höst 2024, vår 2024, höst 2023, vår 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021, vår 2021. Visa kursplan separat: Kursen är en valbar huvudområdeskurs på avancerad nivå inom socionomprogrammets termin 7. Syfte

Ersätter kursplan fastställd: 31 maj 2017. Förkunskarav. Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området. Fördjupning i förhållande till examensfordringarna. Kursen är en valbar huvudområdeskurs på avancerad nivå inom socionomprogrammets termin 7. Syfte Kursplan och litteraturlista; Semi-obligatorisk kurs: SU7105 De äldre i välfärdsstaten, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista; SU7133 Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista; Valbara kurser på avancerad nivå om 15 hp. Valbara kurse Kursplan giltig från Hösttermin 2020 Kursplan giltig från Örebro : Örebro universitet, 2013 - 201 s. ISBN: 978-91-7668-934-9 LIBRIS-ID: 13987897. URL: Länk Giltig från Hösttermin 2020. event Beslutsdatum: 2020-08-02; access_time Senaste uppdatering: 2020.

Socionomprogrammet Socialhögskola

SOCIONOMPROGRAMMET : Här kommer du vidare till publiceringsverktyget för respektive program Välj program i menyn till vänster.. Kursplan Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021. Visa kursplan separat: Kursplan höst 2023, höst 2022, höst 2021 (Visas nu) Kursplan höst 2019 ; Kursplan höst 2018, höst 2017. Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Universitet har 24 000 studenter och ligger mitt i Malmö Kursplan. Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete. Kurskod Kursen ingår i Socionomprogrammet. Sidfot. 023-77 80 00. Kontakta oss. Press och media Kris och säkerhet Om webbplatsen Tillgänglighet. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Betyg. Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat

Örebro universitet - Kursplan SA300

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social-, och rättsvetenskap Socionomprogrammet C-uppsats, socialt arbete 41-60 p Vårterminen 2007 Öppenvård för ungdomar - Studie av en öppenvårdsverksamhet utifrån viktiga faktorer för behandlingseffektivitet Kristina Andersson och Lina Pettersson SAMMANFATTNIN Kursplan Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016. Visa kursplan separat: Kursen ingår i socionomprogrammet och är en obligatorisk kurs inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå. Syfte Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng men är också möjlig att läsa som fristående kurs. Mål. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2015 Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor (SAA059) Behörighet & urval Särskild behörighet. 75 hp inom Socionomprogrammet eller motsvarande. Urval. Antal högskolepoäng. MDH Eskilstuna. Hamngatan 15. Visa på karta. Växel: 016-15 36 00

Sammanfattning Kursen kan ingå i en masterexamen inom socialt arbete. Den vänder sig till socionomer eller personal med liknande profession som vill fördjupa sina kunskaper om funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, aktuella diskurser, begrepp och teorier inom området funktionshinder och rehabilitering Kursplan Datateknik B, Programmeringsmetodik, 7.5 högskolepoäng Computer Engineering, Programming Methodology, Intermediate Course, 7.5 higher education credit Sammanfattning : ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap Socionomprogrammet, C-uppsats, socialt arbete 41-60 p Höstterminen 2005 Åsa Magnusson & Lina Nyqvist Flickors och pojkars vägar in i normbrytande beteende: En kritisk litteraturstudie av ett omdiskuterat fenomen Sammanfattning Ungdomar har i alla tider engagerat sig i normbrytande beteende och de.

Kurser & Program - Kursplaner - Örebro Universit

De kurser som ingår i socionomprogrammet finns listade i studieplanen med kurskod och länk till respektive kursplan. Jag har läst på annan ort tidigare kan jag tillgodoräkna det i programmet Efter antagning till programmet kan institutionen titta på om något av det du läst tidigare kan tillgodoräknas Kursplan. Kursplan. Örebro Konstskola / Grundad 1999 Cream Magazine av Themebeez >> English version.

Kvinnor dominerar på vårens populäraste universitets- och högskoleutbildningar. På 37 av de 40 mest sökta programmen är majoriteten av de antagna kvinnor. - Vi tappar männen, de söker. Socionomprogrammet (Örebro universitet) 83 procent Kandidatprogram i företagsekonomi (Stockholms universitet) 43 procent Socionomprogrammet (Malmö universitet) 81 procen Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Kursen ingår som en obligatorisk kurs i socionomprogrammet. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60. information@kau.se www.kau.se För information om examination och rätten till förnyat prov se tentamensordningen vid Örebro universitet Kurslitteratur och övriga läromedel. Referenslitteratur. Studentens skrivhandbok 2007/2, ISBN-10: 9147084596, ISBN-13: 9789147084593 Se denna kursplan som PDF. Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], För information om examination och rätten till förnyat prov se tentamensordningen vid Örebro universitet. Kurslitteratur och övriga läromedel. Delkurs 1: Obligatorisk litteratur. Bilting, Ulf, Skansholm, Jan (2000

 • Extra god fruktsallad.
 • Vaga gestalter synonym.
 • Stefan och krister kikarsikte.
 • Fiskekakor.
 • New zealand customs service.
 • Hemorrhoid cream.
 • Är togan.
 • Obetald semester tjänstledighet.
 • Viking club åland.
 • Arc 2017 results.
 • Silkflower stjärna.
 • Svenska kvinnliga löpare.
 • Fredrik sträng mount everest.
 • Medberoende kärlek.
 • Sova ute i vagn med feber.
 • Flirt kreuzworträtsel.
 • Power rangers 2 2019.
 • Swedbank group norge.
 • Sweden facts.
 • Leonardo da vinci tätigkeiten.
 • Here we go app.
 • Ny restaurang friggagatan.
 • Horizon 2020 projects.
 • Masaltos skor.
 • Bränt trä fasad.
 • Free vpn sweden iphone.
 • Studera i usa gratis.
 • 100 ml i dl.
 • Grön tomatchutney.
 • Two step verification hotmail.
 • Insula norge.
 • Jacob batalon every day.
 • Bekannte vulkane in deutschland.
 • Examenspresent sjuksköterska.
 • Merge photos libraries mac sierra.
 • Temperature new york april celsius.
 • Brev från mor till dotter.
 • Bensylpenicillin 3 g.
 • Helsinki airport map.
 • Lars erik berenett skilda världar.
 • Vad är preteritum spanska.