Home

Trivselenkät personal

Med hjälp av frågeformulär till personalen kan ni skapa en bättre arbetsplats. Skapa KOSTNADSFRIA professionella medarbetarenkäter, feedbackformulär och utvärderingar idag Enkäter om personaltillfredsställelse är det bästa sättet att förstå vad medarbetarna behöver för att de ska prestera till max. Var får ett litet företag eller personalavdelningen information om hur ni kan förbättra arbetsplatsen eller om varför personalomsättningen är högre än väntat? Prova våra formulär och mallar för personalenkäter nu och ta reda på det Personalen gör ett jätte bra jobb. Alltid glada och trevliga. Hade velat ha ett alternativ som heter vet ej. Kan ej svara på frågan om föräldramöten då vi sällan har möjlighet att vara med pga skiftarbete och barntillsyn Endel av personalen känns oengagerad ibland på morgonen (flrra ggr) sitter 2 av

Bestäm en gradering för varje delfråga Ofta Ibland Sällan Nästan aldrig Aldrig; a. får du grova ord och svordomar sagda till dig? Fråga: a. får du grova ord och svordomar sagda till dig?, svar: Oft Årskurs 2 - Trivselenkät Liksom i introduktionsenkäten är tryggheten, i trivselenkäten, det område som visar det högsta värdet. Värt att notera är att tryggheten här visar högre värden över tid klass eller personal på en arbetsplats. Enkäterna besvaras och samlas in vid samma tillfälle. - Besöksenkät används vanligen i situationer som där personer sökt sig till en plats självmant, ex i väntrum. - Datorenkäter medför att enkätundersökningen genomförs direkt via datorn: istället fö Prevents kostnadsfria checklistor och enkäter används vid skyddsrond och medarbetarundersökningar. De kan fyllas i digitalt, laddas ner eller användas som mall för nya checklistor. Finns för olika branscher och verksamheter

Gratis enkäter. På enkät.se kan du väldigt snabbt och enkelt skapa enkäter och undersökningar på nätet. Jämfört med pappersenkäter kan du korta ledtiden från start till slut betydligt. Hos oss kan du eller ditt företag genomföra en enkät på endast några dagar. Exempel på enkäter utförda på enkät.se är Medarbetarundersökningar, Marknadsundersökningar,Kursutvärderingar.

Skapa medarbetarenkäter och frågeformulär SurveyMonke

2. Personal kontaktar vårdnadshavare. 3. All personal anmäler händelse i arbetsskade- och tillbudssystemet LISA snarast möjligt efter inträffad händelse. Genom anmälan i systemet informeras omgående även huvudman om ärendet. Rektor får från systemet information om händelse och kandå åtgärda och följa upp inkomna händelser Trivselenkät; Närvara och bidra till trygghetsgruppens arbete/möte Varje år gör eleverna en trivselenkät. Utifrån resultatet arbetar Trygghetsgruppen sedan fram fokusområden som hela skolan (elever och personal) arbetar med under läsåret Trivselenkät. Varje läsår genomföre en trivselenkät som handlar om trygghet, trivsel, ansvar, kunskap mm. Klagomål. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor Det är väl fullständigt självklart att personalen inte ska närvara när kunden fyller i sin.. Uppföljningen och utvärdering kommer ske genom en trivselenkät som eleverna får svara på i april 2020. Elever och personal kommer få se resultatet och kommer att diskutera det tillsammans. Detta görs först på ett APT för personalen och sen via mentorerna ut til

All personal arbetar förebyggande kring detta i sin dagliga verksamhet. Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Vi gör årligen en trivselenkät, för att stämma av hur barnen mår. Trygghet, studiero och inflytand För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en. Trivselenkät Resultat av enkätundersökning i Ljungby kommuns skolor vårterminen 2018 . 1 personal och elever på respektive enhet. En arbetsgrupp bestående av elevhälsans chef, kurator och två psykologer har analyserat resultaten på kommunövergripande nivå

Formulär och mallar för personalenkäter SurveyMonke

Trivselenkät i april 2019. personal i maj 2019. Återkoppling sker mellan rastvärdar. Rastvärdarna kommunicerar och informerar varandra om nuläget vid behov. Vårterminen 2019 Alla pedagoger Utvärdering av personal i maj 2019. Kränkningar på sociala medier ska minska. Två personer från EHT arbetar fram material för år 1-6. Personern trivselenkät. Personal diskuterar i arbetslag, på pedagogiska forum och på APT. ELEVERNAS TRIVSELENKÄT Sammanfattning av elevernas svar från trivselenkät lå 2015/2016 Sammanfattning av svaren på trivselenkät läsår 2017/2018 Elevernas svar i trivselenkäten visar på fortsatt positiv utveckling då nästan alla delar trivselenkät. Personal diskuterar i arbetslag, på pedagogiska forum och på APT. ELEVERNAS TRIVSELENKÄT Sammanfattning av elevernas svar från trivselenkät lå 2015/2016 Sammanfattning av svaren på trivselenkät läsår 2018/2019 Elevernas svar i trivselenkäten visar på det stora hela fortsatt positiv utveckling Hitta läsårstider, välj skola, sök barnomsorg, hitta och jämför vuxenutbildningar, läs om elevhälsa, ansök om skolskjuts, se skolmatsedel med mera och barn/personal samt personal/personal. Våra rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Aktiva vuxna i både ute och innemiljöer. Samtal, observationer och trivselenkät. Personal som barn och föräldrar kan vän da sig till Eleverna och föräldrarna kontaktar den personal de har förtroende för

Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen utvärderar elevernas trivselenkät. Personalen utvärderar, utvecklar och diskuterar kontinuerligt värdegrundsarbetet. Kränkande behandling dokumenteras av den personal som får vetskap om kränkningen. Den utreds av elevhälsoteamet. Hur kartläggningen har genomförts Enkäte personalen ingriper vid mobbing och kränkningar. Implementering av rutiner hos personalen. Rektor Hösten 2020 Uppföljning på APT, arbetslagsmöten/ Utvärdering i vårens trivselenkät Regionens bästa skola gällande trygghet och studiero Gemensamt arbete med hela skolans personal för att skapa en samsyn gällande värdegrund, trygghet oc Grundskola och fritids. Hitta och jämför skolor, fritidshem och fritidsklubbar, sök och byt plats, hitta matsedel, terminstider och regler för skolskjuts Trivselenkät (elever).. 7 Trivselenkät (föräldrar Arbetsgång när diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling har uppdagats (personal - elev

Trivselenkät Vad tycker du

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön och attityder kring säkerhet finns Prevents enkäter. Alla enkäter är digitala och kan skickas ut till en arbetsgrupp via en länk. Sedan får du som skickat ut enkäten en sammanställning av allas svar för att fördela talutrymmet. All vuxen personal på skolan uppmärksammar och motarbetar icke önskvärt språkbruk mellan elever-elever, lärare-lärare, elev-lärare. Ansvarig: All personal Kontinuerlig uppföljning: Uppföljning sker två gånger per läsår via den trivselenkät som kommunen skickar ut till eleverna

Arbetsenhet 4 | Årstaskolan

Trivselenkät Norgårdenskolan 7-9 - Uddevalla kommu

 1. Personal; Rektor; Skolsköterska; Sjukanmälan ← Provsmakning. Veckobrev klass 3, v 11 → Trivselenkät. Postat den 16 mars, 2017 av jannice. På kommunens hemsida finns nu en trivselenkät för vårdnadshavare till barn på fritidshem. Idag och imorgon kommer vi att ha datorer uppställda om ni vill låna
 2. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen utvärderar elevernas trivselenkät. Personalen utvärderar, utvecklar och diskuterar kontinuerligt värdegrundsarbetet. Kränkande behandling dokumenteras av den personal som får vetskap om kränkningen. Den utreds av elevhälsoteamet. Hur kartläggningen har genomförts Enkäte
 3. Övrig personal . Trivselenkät, elevråd . Skapa trygghet . Årskurs övergripande verksamhet, e-val, friluftsdagar, aktivitetsdagar . Arbeta med värdegrunden och social media på mentorstid . Läsåret 2019/20 ; All personal . Elevråd, trivselenkät . Skapa trygghet . Trygghetsgruppen träffas en gång
 4. från varje klass i åk 1-3
 5. Tibble Gymnasium Attundavägen 1 Box 151 183 22 TÄBY Tel: 08-522 827 00 Epost: info[at]tibble.nu. Skolans öppettider är: Måndag - fredag 07.30 - 17.0
 6. Personalen utvärderar elevernas trivselenkät . Personalen utvärderar kontinuerligt värdegrundsarbetet. Kränkande behandling dokumenteras av skolans personal. Hur kartläggningen har genomförts : Samtal i elevgruppen i samband med klassråd och elevråd. Stormöte med alla barn oc

Årskurs 2 - Trivselenkät - Tibble Gymnasium Campus Täb

 1. • Trivselenkät varje år, som följs upp i arbetslagen. • Varje elev har en personalkontakt, som har kontinuerliga samtal om trygghet med eleven. • Personalen tar upp trivseln på varje utvecklingssamtal. • Elevfrågor är stående punkt på personalmöten. • Trivselgruppen med elev- och personalrepresentanter
 2. personal. Aug-Sep Presentation och förankring hos elever och föräldrar. Okt Trivselenkät elever. Dec Utvärdering av mål av personal och sammanställning av elevernas klassråd/elevråd. Mars Uppföljning av trivselenkät vid behov. April Kartläggning! Uppföljning av trivselenkät vid behov. Utvärdering av mål med personal och elever
 3. Trivselenkät Grimstaskolan. Grimstaskolan . Anmäl frånvaro; Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare
 4. All personal i skolan har: Enligt trivselenkät är det 3,7 % av de 188 elever som svarat på enkäten som ej trivs och 64,4% som trivs på Linghemsskolan. Enligt kommunens enkät visar även den att eleverna är trygga och trivs på vår skola. 2
 5. Skolledning samt personal inom fritidshemmet Elevernas delaktighet Trivsel / trygghetsenkät. Fritidsråd. Vårdnadshavarnas delaktighet Dagliga kontakter. Personalens delaktighet Personalen upprättar och utvärderar planen gemensamt. Genomföra trivselenkät, utvärdering och diskussioner om åtgärder samt uppföljning
 6. Trivselenkät 6. Husmodellen Saltängen 7. Husmodellen Duvnäs 8. Modell för Trygghetspromenad 9. Lektionsram 10. Vad kan jag som elev göra? aktuellt och levande dokument och ett verktyg för personalen i det gemensamma trygghetsarbetet. All personal som arbetar på skolan har ett ansvar att känna till och följa planen
 7. svarar alla barn på en trivselenkät för att vi skall upptäcka risker för diskri
Torsdag v

Hur ser en bra enkät ut? - L

personal Trivselenkät vt-17 samt Friends enkät Ht-17 Göra eleverna delaktiga i enkätutfallet och lyssna på deras upplevelser Efter trivselenkätens genomförande vt-17 Lärarna Trivselenkät vt-17 Utifrån enkätsvar arbeta med matro i matsalen Samtal på lektioner och i matsalen Lärare, elever Trivselenkät vt-17 Noggrant gå igeno Easily access the s for e-banking, online services and other platforms from one page Sök på malmö.se, sökförslag kommer att visas nedanför när du matat in 2 bokstäver

Välkommen till Norrköpings kommuns officiella webbplats. Här hittar du all information och kontaktuppgifter till Norrköpings kommuns alla verksamheter Personal; Rektor; Skolsköterska; Sjukanmälan ← Viktig info. Veckobrev åk 3 → Trivselenkät - fritids. Postat den 4 februari, 2020 av jannice. Nu är det dags för kommunens årliga trivselenkät för vårdnadshavare. Vi upattar om så många som möjligt fyller i den och skickar in. Är man två vårdnadshavare,.

Checklistor för att undersöka arbetsmiljön Prevent

Planera, genomföra, sammanställa, analysera och följa upp Trivselenkät och kartläggning av otrygga platser. Under ledning av skolledning arbeta med skolans plan mot kränkande behandling. Två personal (Kurator och fritidsledare) i Trygghetsteamet ansvarar för det förebyggande arbetet på skolan. Trygghetsteamet består av Skolans personal har funnits med i elevmatsalen över lunchen enligt ett matvärdsschema. Planen görs känd för personal, barn/ elever och vårdnadshavare genom . Trivselenkät v 47 Utvecklingssamtal . Klassråd/Elevråd : Anmälda ärenden

enkät.se - enkäter onlin

Här finns information för dig som är elev eller förälder till elev på Stureskolan, till exempel information om vårt trygghetsarbete, hur vi arbetar med demokrati och inflytande och modersmålsundervisning personalen ingriper vid mobbing och kränkningar. Implementering av rutiner hos personalen. Rektor Hösten 2019 Uppföljning på APT, arbetslagsmöten/ Utvärdering i vårens trivselenkät Regionens bästa skola gällande trygghet och studiero Gemensamt arbete med hela skolans personal för att skapa en samsy Jo, personalen arbetar tillsammans för att skapa en hållbar skolutveckling! Och hur går det till? Den här boken handlar om just det. Författaren tar utgångspunkt i både de senaste årens skolforskning och praktiken Till Likabehandlingsgruppen kan elever och personal vända sig om de behöver hjälp och stöd i arbetet mot kränkande behandling. Tolvåkerskolans elevhälsoteam. Rektor Joakim Persson 046-73 95 32. Skolsköterska Mia Hansson 046-73 95 39

Skolverke

 1. Personalen uppmärksammar samhällets aktuella frågor i ämnet och för samtal vid samlingar och aktuella traditioner under året. Ansvarig All personal och skolledning . 5 Datum när det ska vara klart 2017 -0 6-10 Namn Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning och ålde
 2. Trivselenkät, samtal Vt-20 Elevern a känner sig trygga på rasterna Fler rastvärdar Normer och värden Förebyggande Fler elever känner trygghet på rasterna Pedagoge r Trivselenkät, samtal Vt -20 Elevern a känner trygghet och trivsel Kontinuerligt arbeta med värdegrunden och plan mot kränkande behandling Normer och värden Främjand
 3. Lillekärrskolan är en skola med elever i åldern 6 - 10 år. Vi har cirka 425 elever på skolan och det finns förskoleklasser, skola och fritidshem. Skolan är relativt nybyggd med fräscha lokaler och ligger i anslutning till områdets allaktivitetspark
 4. Barn och utbildning. Öppna förskolan. Familjecentrale

Skolenkäten - Skolinspektione

Personal; Rektor; Skolsköterska; Sjukanmälan; Dagsarkiv: 16 mars, 2017. Trivselenkät. Postat den 16 mars, 2017 av jannice. På kommunens hemsida finns nu en trivselenkät för vårdnadshavare till barn på fritidshem. Idag och imorgon kommer vi att ha datorer uppställda om ni vill låna. Men det går självklart lika bra att svara på den. På Värmlands Museum trivs personalen. En arbetsmiljöundersökning visar att trivseln får betyget 5,3 på en 6-gradig skala av de 57 svarande. Stolt chef efter trivselenkät - P4 Värmland. samtal, - terminsvis trivselenkät. Vårdnadshavarnas delaktighet Inför varje års upprättande av planen skall vårdnadshavarna ges möjlighet att komma med Förankring för personalen sker genom att planen tydliggörs, diskuteras och reflekteras över i samband med personalmöten i helhet och personalmöten i arbetslag personal på skolan eller från andra elever. Skolan har ansvar att förhindra att elever behandlas illa och det regleras i skollagen och diskrimineringslagen. vår trivselenkät, Lunken samt även det som kommer upp i mentors och utvecklingssamtal. Kränkande behandlin

Trygghet- och trivselenkät Klassråd Utvecklingssamtal Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussioner på skolutvecklingsgrupp. Diskussioner inom arbetslaget. Qualisenkät med frågor riktade till personal. Resultat och analys Majoriteten av eleverna på Svälthagen mår bra i skolan och trivs i sin klass Förutom Trygghetsgruppens arbete måste all personal på skolan tänka på och arbeta med frågor som värdegrund, normkritik, intersektionalitet, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder mm. Det står i skolans läroplan, kapitel 1 (LGR11) att alla måste göra det. Det innebär att all personal har ett eget ansvar Personal; Skolbalders Visa/dölj. Busstider; Information till föräldrar; Kultur och nöje Visa/dölj. Dans; Film; Konst Visa/dölj. Rondeller Världens hem Kulturnatta 2019; Musik; Scensommar tillbaka igen 2021; Teater; Världens hem; Kulturskolan Visa/dölj. Om Kulturskolan; Vanliga frågor; Priser; Sök till Kulturskolan; Våra kurser.

 1. Personal har genomgått utbildning i rörelseförståelse och tillsammans spånade vi på på så sätt varit otydligt formulerade i vår trivselenkät. Detta kommer vi åtgärda genom att förtydliga några frågor i vår trivselenkät inför kommande läsår
 2. Trivselenkät 19/1 skickad 17 jan. 2016 06:44 av Marianne Carlsén Tisdag 19/1 på disponibel tid besvarar 6a (paddor), 6d (vita datorer) och alla i åk 7-9 enkäten. 6b gör det i stället på mentorstiden och 6c på SO-lektionen
 3. personal. Trivselenkät i samand med föräldrasamtal. I samband med träffar i kompisgrupper. Fortlöpande vid behov . Stärka elevernas hälsa, självbild, motivation och deras arbetsmiljö. HASP . Läsårsvis i år 1 och år 5. Skolkurator, Skolsköterska och Syv. Trivselenkät i samband med föräldrasamtal
 4. Trivselenkät. Vi i Bollnäs kommun strävar efter att ha en bra kvalité på våra verksamheter. Personalen läser frågorna högt för barnen som då har möjlighet att fråga personalen om det är något dom inte förstår

Insatser för en tryggare skola Friend

Älmhults kommuns arbete med coronaviruset, covid-19. Älmhults kommun Älmhults kommun Meny Translat Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets. Personal, elever och föräldrar kan vända sig till: trivselenkät en gång per läsår. Enkätsvaren analyseras av stora trygghetsgruppen, lilla trygghetsgruppen, elevstyrelsen samt skolpsykolog och skolsköterska. I trivselenkäten finn RESULTAT AV TRIVSELENKÄT Eleverna i klass 1-6 har genomfört skolans trivselenkät . Flera vårdnadshavare anger att de tycker att personalen är lätt att komma i kontakt med och att bemötandet är bra. Av samtliga svarande upplever en övervägande del att skolans bemötande ä

Trygghetsgruppen Björkhagens skol

6 Tillgänglighet Jag har lätt för att komma i kontakt med personalen . Namn . Antal 1.2 Trivselenkät personal och andra barn/elever samt förstå innebörden av att man är varandras arbetsmiljö. Eleven ska handla utifrån skolans värdegrund, respektera andra och visa hänsyn. Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra ka Eleverna genomför en trivselenkät t en gång/termin. Elevrepresentanter deltar i trygghetsvandring samt arbetet med husmodellen. Hur personalen har involverats i kartläggningen En gång/ månad lyfts ett nuläge i grupperna vid träff i arbetslaget. En sammanställning av ev. incidenter och genomförda utredningar görs i likabehandlingsteamet APT 1. Planen belyses med personalen Bitr. rektor Skolråd 1. Planen går ut till skolrådet Rektor V 38 Trivselenkät 1 med analysarbete Trygghetsteamet (Annika) skickar ut. Årskursteamen ansvarar för arbetet. Oktober Tema 2 Trygghet och trivsel på skolan V 40 - Trivseldokumentet hur kan jag bidra till görs i klasserna

Elev- och föräldrainflytande - Karlsta

Eleverna har besvarat en trivselenkät. Hur personalen har involverats i kartläggningen Samtal på arbetsplatsträff. Resultat och analys Trivselenkäten, som genomfördes i slutet av maj av 227 elever, visar följande: 89 % av eleverna trivs i skolan, 11 % trivs inte. 92 % känner sig trygga i skolan, 8 % känner sig inte trygga det hela tiden funnits känd personal för eleverna. Förebyggande åtgärder Namn Trivselmiljö Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och diskriminering. Se förklaring ovan. Mål och uppföljning Eleverna ska uppleva en lugnare skolmiljö. Utvärdering av målet kommer ske via trivselenkät och samtal med elevråd samt. plan mot kränkande behandling för läsåret -15/-16; Friends trygghets- och trivselenkät, för såväl elever som personal, anmälda kränkningsärenden i Synpunkten samt SKLs enkät. I Synpunkten har det under läsåret anmälts femton ärenden om kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier Trivselenkät i åk F-3 och äldrefritids. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalenkäter och diskussioner på personalmöten och KU dagar. Resultat och analys Trivselenkäten visar på att de flesta eleverna trivs i skolan, med sina lärare och sina klasskamrater och mestadels har de någon att leka med på rasterna

Självklart ska inte personalen vara me

Personalen får planen förankrad genom APT och Teams. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planen utvärderades arbetslagsvis med all personal. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Både personal och skolledning har varit delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Våra ordningsregler uppdateras varje år av elever och personal tillsammans. Vi genomför även en trivselenkät varje höst och vår. Plan mot kränkande behandling och diskriminering Utsiktens vision är att alla elever ska känna sig trygga och att alla elever upplever att de behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet,. I trivselenkät och i medarbetarsamtalet . Insats . Elever, lärare och annan skolpersonal har ett ansvar för att alla elever och all personal, med annat ursprung inkluderas i den dagliga skolverksamheten. Ansvarig . Personal . Datum när det ska vara klart . 2019-06-2

Utifrån trivselenkät, samtal och övriga reflektioner har vi gjort följande SWOT-analys ur ett vuxenperspektiv. Detta är en förenklad sammanställning. För personal finns originalet att hitta dels under vårt gemensamma T i mappen Likabehandlingsgruppen under VT-17 och dels i pärmen i personalrummet Likabehandlingsarbete m.m Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom ledarskap och organisation Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri kartläggningar som trivselenkät och trygghetsvandringar. Eleverna är även delaktiga i planeringen av undervisningen, där dessa frågor aktualiseras och diskuteras. Äldre elever Personalen gör en utvärdering av Planen mot diskriminering och kränkande behandling Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven. Arbetet sker på tre nivåer; individ, grupp och organisation. Det individuella arbetet består mycket av samtal i olika former ex. stödsamtal, motivationssamtal, krissamtal men även psykosociala kartläggningar och bedömningar All personal har i uppdrag att arbeta medvetet utifrån planen. Den ska diskuteras i de forum där Trivselenkät två gånger/år Individuella samtal Observationer Hälsopanel Hälsosamtal Trygghetsteam Dokumentatio

12 oktober 2020 Nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, på besök i Uppsala. Demokrati och inflytande i förskolan, hållbarhetskrav i upphandling och nya stadsdelen Rosendal stod på schemat när den nationelle samordnaren för Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål) bjöds in på digitalt studiebesök till Uppsala Personal i elevhälsan analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling. Mentor/ansvarig pedagog Har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor. Informerar elever och vårdnadshavare om Plan mot diskriminering och kränkand

Montessori | Växjö Intresseförening för Montessori

3.3 Personalen Vid uppstarten av terminen gås likabehandlingsplanen igenom med personalen för att förankra och diskutera den nya planen. Vid kränkande behandling används planens rutiner. Mentor ansvarar för att gå igenom planen med nya elever. Rektor ansvarar för att göra ny personal delaktiga i planen Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik. Här får du även allmän information om statistiken och uppgifter om hur ofta den uppdateras Skolans trivselenkät med påföljande diskussioner, Kommunens elevenkät, trivselsamtal. Planen kommer att utvärderas av skolans personal på personalkonferens samt av ledningsgruppen och EHT vid terminsslut vt 2018. I samband med terminsstart ht 2018 kommer eleverna att få utvärdera likabehandligsplanen. KSFF kommer att vara med och utvärder Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2019-2020 SÖDERTORNS FÖRSKOLA Det handlar om barns mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention

Trygghet och hälsa - Tungelsta skol

 1. Frigör arbetstid och skapa kontinuitet, lyft personalen och skapa engegemang Vi startar upp med en personalsamling där alla svarar på en Bra-Bättre och trivselenkät och därefter information om upplägget och tider för samtal Att trivas i vardagen, feedback, nya mål och visioner
 2. Elever och personal ska vara delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier Elever Föräldrar Personal Brukarenkät Trivselenkät Elevråd Klassråd Mentorstider Ibland enhetsråd Ibland Skolråd Trygghetsvandring Brukarenkät Föräldramöten.
 3. (beskriv hur kartläggningen gått till, vilka områden som kartlagts, hur elever och personal involverats och vilka resultat som kommit fram) Kartläggningen har gjorts med hjälp av trivselenkät och observationer. På Fritids upplever alla elever att de har mycket bra eller bra relationer till varandra och till personalen
 4. På tjorn.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor
 5. Personal, föräldrar eller andra barn uppmärksammar att elev blir kränkt. Personal som får kännedom om konflikt/hotfull situation/kränkning skall ingripa och informera rektorn. Berörd personal informeras om händelsen. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor, specialpedagog, kurator och klasslärare
 6. . Efter analys av trygghet och trivselenkäten går vi igenom resultatet i utvecklingsgruppen. Vid början av varje läsår skall personal och elever diskutera tillsammans krin
Runbacka fritids: Sommarlov på fritids
 • Vad är viktigt i ett förhållande.
 • Stridsvagn porsche.
 • Diren öz eddie jobe.
 • Husbil hobby 650.
 • Böhmen stad och flod.
 • Jessica szohr instagram.
 • Gyncancer symtom.
 • Avsluta medlemskap skk.
 • Golvbrädor byggmax.
 • Kolimbari karta.
 • Pr handboken.
 • Maskinspakar.
 • Ikh myymälä vaasa.
 • Vad är klassisk musik.
 • Trolltunga stig.
 • Två år i varje klass dvd.
 • Djuphavsmarulk.
 • Martin luther king jr w.
 • Digital marknadsförare utbildning.
 • Cold feet season 7 stream.
 • Träning för mammor malmö.
 • Medinilla magnifica flamenco.
 • Cosplay 2017.
 • Hur länge håller fillers i näsan.
 • Japan premiärminister.
 • Vad är dolda kostnader.
 • Finch whisky honig.
 • Äldreboende vårdtagare.
 • Nabby babyalarm.
 • Alcro kalksten.
 • Tens biverkningar.
 • Psalm 172 lyssna.
 • Placeringskort bröllop gör själv.
 • Elder scrolls online review 2017.
 • Normalt vite vid försening.
 • Thai alphabet a z.
 • Truckförare volvo.
 • Dricks paris taxi.
 • Packa för weekend checklista.
 • Tyskland dialekter.
 • El nino 2018.